Prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej wymaga czasem skorzystania z wsparcia finansowego w postaci kredytu udzielanego przez bank lub inną instytucję finansową. Zobacz czy raty kredytu można wrzucić w koszty?

zdjęcie ilustracyjne

Aby zapewnić płynność finansową firmy czy prowadzić inwestycje służące rozwojowi przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy często zmuszeni są do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci kredytów bankowych. Zaciągnięcie tego typu zobowiązania niesie jednak ze sobą dodatkowe koszty, takie jak opłaty prowizyjne, odsetki czy ubezpieczenie. Niektóre z tych wydatków można jednak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wliczenie kosztów kredytu w koszty uzyskiwania przychodu to warte uwagi udogodnienie dla przedsiębiorców chcących odciążyć firmowy budżet. Sprawdzamyzatemw jakim zakresie i formie można wrzucić kredyt w koszt firmy?

Spłata raty kredytu a koszty uzyskania przychodu

Czy raty kredytu można wrzucić w koszty? Odpowiedź na to pytanie wymaga rozróżnienia części składowych raty kredytu. W koszty uzyskania przychodu nie można bowiem wliczyć części kapitałowej raty kredytu. Można jednak uwzględnić skapitalizowane odsetki, czyli koszty dodatkowe pożyczki oraz prowizję i opłaty z tytułu ubezpieczenia kredytu.

Zgodnie z art. 23 ustawyo PIT kredyt zaciągnięty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Nie podlega on tym samym opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego spłata sumy rat kredytu firmowego nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Jednakże, kosztem tym może być część odsetkowa raty kredytu oraz wydatki związane z udzieleniem czy obsługą tego zobowiązania.

Warto wiedzieć, że powyższe koszty można odliczyć, gdy pierwsza rata pożyczki nie została jeszcze spłacona. Pokryty już koszt nie może bowiem zostać wrzucony w koszty.

Odsetki jako koszt prowadzonej działalności

Możliwość zaliczenia odsetek od kredytu w koszty przysługuje niezależnie od rodzaju kredytu, pod warunkiem jednak, że jest on bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą, a tym samym przyczyni się do osiągania dalszych przychodów przez firmę. 

Odsetki od kredytu są zaliczane do kosztów w momencie ich faktycznej zapłaty i  zaksięgowania w Księdze Przychodów i Rozchodów. Naliczone przez bank, ale nie zapłacone przez kredytobiorcę odsetki oraz odsetki od kredytów umorzonych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Inne wydatki związane z kredytem

Jeśli zaciągnięty kredyt związany jest z działalnością gospodarczą, oprócz odsetek od kredytu, do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można również opłaty bankowe i prowizje związane z jego uzyskaniem, bądź spłatą. Ponadto do kosztów można także wrzucić opłaty z tytułu ubezpieczenia kredytu. Jeśli jednak ubezpieczeniem tym jest ubezpieczenie na życie kredytobiorcy, do którego kupna jest on zobligowany by uzyskać kredyt, to opłat z tym związanych nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Prowizje oraz opłaty związane z ubezpieczeniem odliczane są w momencie ich poniesienia. Warto jednak przy tym pamiętać, że w przypadku prowizji od kredytu na zakup środka trwałego, wliczenie jej w koszty uzyskania przychodów może nastąpić dopiero w momencie oddania środka trwałego do użytkowania, gdyż wcześniej będzie powiększało jego wartość, a tym samym odpisy amortyzacyjne.

Kredyt hipoteczny a koszty uzyskania przychodu

Każda firma musi mieć swoją siedzibę. Często zdarza się, że przedsiębiorcy lokują biuro swojej firmy w nieruchomości, której są właścicielami. Wówczas, w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, istnieje możliwość wliczenia jego kosztów w koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do powierzchni, jaką przedsiębiorstwo zajmuje danej nieruchomości.  Ponadto, w koszty można wpisać remont lokalu oraz jego wyposażenie, a także pozostałe wydatki związane z korzystaniem z nieruchomości w celach firmowych. Mowa między innymi o kosztach gazu, prądu czy czynszu. Jeśli siedzibą przedsiębiorstwa jest cały lokal, kosztem będą wszystkie poniesione nakłady. W innym wypadku, oblicza się je procentowo. 

Kredyt na samochód a koszty działalności firmy

Podobnie jak w przypadku innych kredytów, raty kredytu na zakup samochodu firmowego nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. W kosztach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej można uwzględnić jedynie opłacone odsetki. Natomiast samochód firmowy należy uwzględnić w ewidencji środków trwałych i poddać amortyzacji.

*artykuł promocyjny