Zgodnie z art.6c ust. 2c ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2010) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnej zgody właściciela”.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Augustowa informuje o konieczności złożenia pisemnej zgody potwierdzającej przystąpienie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie do 30.11.2019 r.

Brak złożenia pisemnej zgody skutkuje wstrzymaniem usługi odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej w ramach obsługi zorganizowanej przez Gminę Miasto Augustów od dnia 01.01.2020 r.

W przypadku niezłożenia w/w dokumentu, właściciel NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ (firma) zobowiązany jest do podpisania umowy z innym przedsiębiorcą  odbierającym odpady komunalne.

Na podstawie art. 6 ust. 5a Burmistrz Miasta Augustowa będzie kontrolował posiadanie w/w umów i dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych z firm, które nie przystąpiły do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przepisów tych nie stosuję się – pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

urzad.augustow.pl