Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na 2 stanowiska podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie. 

Kandydaci aplikujący na stanowisko podinspektora powinni posiadać wykształcenie wyższe oraz znajomość przepisów ustaw: o ochronie zwierząt, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o grobach i cmentarzach wojennych, o cmentarzach komunalnych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie środowiska, o lasach, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Prawo Wodne, Kodeks postępowania administracyjnego.

Osoby pełniące obowiązki na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, prowadzenie spraw związanych z mogiłami, cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej, spraw związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego, realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków, spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją szaletów publicznych, spraw związanych z miejską komunikacją i publicznym transportem drogowym, spraw w zakresie gospodarki leśnej.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora (gospodarka komunalna) w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Augustowie” w terminie do 11 sierpnia 2020 do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

*****

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Kandydaci aplikujący na stanowisko inspektora powinni posiadać wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo lub administracja, 5 letni staż pracy oraz znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego.

Osoba pełniąca obowiązki na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za prowadzenie nadzoru i współpracę z ATBS „KODREM” Sp. z o.o w zakresie prawidłowości realizacji zadań wynikających z powierzenia gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Augustów, prowadzenie spraw dotyczących remontów i inwestycji w budynkach i lokalach komunalnych, prowadzenie spraw związanych z ustaleniem stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych należących  do gminnego zasobu mieszkaniowego.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Augustowie” w terminie do 11 sierpnia 2020 do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

| urzad.augustow.pl