Zapraszamy dzieci (te młodsze też!) i młodzież w wieku szkolnym do wspólnego kolędowania i ogłaszamy Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Tylko Jedna Taka Noc”!


Nagrajcie video z Waszym występem i wyślijcie je do nas – na Wasze świąteczne rozśpiewane zgłoszenia czekamy do 18 grudnia 2020 roku. Konkurs rozstrzygniemy i nagrodzimy zwycięzców jeszcze w tym roku. Wszelkie szczegóły i warunki uczestnictwa w konkursie znajdziecie w Regulaminie Konkursu poniżej, a Karty Zgłoszenia szukajcie na www.apk.augustow.pl

REGULAMIN
Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Tylko Jedna Taka Noc”

I. ORGANIZATOR:
Augustowskie Placówki Kultury
Miejski Dom Kultury w Augustowie
Rynek Zygmunta Augusta 9
(tymczasowo: ul. Nowomiejska 41)
16-300 Augustów
Tel. 87 643 36 59

II. CELE:
1. Podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd.
2. Popularyzacja kolęd i pastorałek, uwrażliwienie na ich piękno poprzez ukazanie ich różnorodności.
3. Poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych.
4. Wytworzenie świątecznej atmosfery.
5. Promocja młodych talentów.

III. TERMIN i MIEJSCE KONKURSU:
1. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH – w terminie od 2 do 18 grudnia 2020 roku
1. ELIMINACJE KONKURSOWE – w terminie od 19 do 21 grudnia 2020 roku. powołane przez organizatora jury obejrzy i odsłucha nadesłane przez uczestników pliki audio-video z zapisem prezentacji konkursowej oraz wyłoni laureatów Konkursu.
2. OGŁOSZENIE LAUREATÓW KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD – w terminie od 29 do 30 grudnia 2020 roku – organizator powiadomi laureatów i zaprosi do odebrania przyznanych nagród.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:
1.W Konkursie mogą wziąć udział soliści (występuje jedna osoba z miasta Augustowa i terenu Powiatu Augustowskiego).
2. Każda osoba niepełnoletnia bierze udział w Konkursie za zgodą osoby dorosłej – opiekuna prawnego.
3. Uczestnicy Konkursu wystąpią z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
-dzieci do lat 6,
-szkoły podstawowe, klasy I – III,
-szkoły podstawowe, klasy IV – VI,
-szkoły podstawowe, klasy VII – VIII,
-szkoły ponadpodstawowe.
4. Każdy z wykonawców przygotowuje jeden utwór w języku polskim – kolędę tradycyjną lub pastorałkę tradycyjną. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
5. Uczestnik może zaprezentować tylko jedno wykonanie.
6. Wykonawca może śpiewać a’cappella, przy akompaniamencie własnym lub towarzyszącym (jeden instrument, np. gitara lub fortepian – akompaniator nie jest oceniany przez jury), może też korzystać z podkładów muzycznych (półplayback).
7. Właścicielem nagrania będącego zapisem występu Uczestnika musi być Osoba Zgłaszająca, a zgłoszone nagranie nie może brać udziału w żadnym innym konkursie i nie może być publikowane do rozstrzygnięcia Konkursu.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Scan lub dobrej jakości zdjęcie czytelnie, poprawnie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia (Załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu) należy przesłać do 18.12.2020 r. drogą elektroniczną na adres: apk.mdk.augustow@poczta.fm, a plik audio-video [dopuszczalne formaty: AVI lub MP4 (MPEG-4) o maksymalnym rozmiarze 2 GB] o nazwie zawierającej imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, należy przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 18.12.2020 r. poprzez stronę internetową https://wetransfer.com – w polu „E-mail to” wpisując adres apk.mdk.augustow@poczta.fm (w razie problemów – instrukcja dołączona do Regulaminu Konkursu – Załącznik nr 2 Regulaminu Konkursu).
2. O uczestnictwie w konkursie decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

VI. KRYTERIA OCENY:
1. Walory głosowe.
2. Dobór repertuaru.
3. Interpretacja piosenki i dykcja.
4. Poziom trudności wykonywanego utworu.
5. Ogólny wyraz artystyczny.

VII. JURY:
1. W skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby powołane przez Organizatora.
2. Decyzje Jury są ostateczne.

VIII. NAGRODY:
1. Jury przyzna Nagrody Główne i Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. Wszyscy nagrodzeni otrzymują tytuł Laureata Konkursu.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Uczestnictwo w konkursie oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, rejestrowanie i udostępnianie wizerunku na potrzeby organizacji, promocji i dokumentowania konkursu.
2. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie listy uczestników i laureatów konkursu oraz publikację nagrań konkursowych.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Augustowskie Placówki Kultury z siedzibą w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów, apk.mdk.augustow@poczta.fm
2) został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: kontakt.itrs@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Tylko Jedna Taka Noc”
a) przetwarzania danych w postaci wizerunku w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook
b) rozpowszechniania wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego
c) przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA
4) odbiorcą danych osobowych mogą być FACEBOOK INC oraz www.apk.augustow.pl
5) odbiorcą danych osobowych będą podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez APK profilu na portalu Facebook oraz strony internetowej www.apk.augustow.pl

X. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w Internecie.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
3. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

XI ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
Załącznik nr 1 – Karta Zgłoszeniowa
Załącznik nr 2 – Instrukcja przesyłania pliku audio-video
(załączniki do pobrania ze strony www.apk.augustow.pl)

|APK