Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

OGŁOSZENIE O OBRADACH LVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036,

b) uchwalenia budżetu miasta na rok 2023,

c) wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Augustowie,

d) zmiany uchwały Nr II/20/18 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,

e) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LVI/536/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania,

f) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 10 lat,

g) rozpatrzenia skargi wniesionej na Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,

h) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów,

i) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

j) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

k) górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

l) określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych,

m) zmian budżetu miasta na rok 2022,

n) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036.

5. Przyjęcie protokołu z obrad LVI sesji Rady Miejskiej z 27.10.2022 r.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

/-/Alicja Dobrowolska