Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 23 lutego 2022 r. (środa) o godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034.

6. Sprawozdanie z pracy Komisji w 2021 roku.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Emilian Jasyen Al-Khameri