Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 21 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

4. Omówienie wniosku Augustowskich Przedsiębiorców.

5. Informacja o wynikach naboru do przedszkoli miejskich.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 r.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2022 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2022, z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasta Augustowa na lata 2020-2022 oraz przedstawienie potrzeb związanych z wykonywaniem tego zadania w gminie Miasto Augustów.

9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Augustów na lata 2023-2025.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego.

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Augustów.

13. Omówienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad.

—–

Z poważaniem

Wiceprzewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Magdalena Śleszyńska