Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 15 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji Rewizyjnej, Komisji do spraw Budżetu; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji Rewizyjnej; Komisji do spraw Budżetu; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Omówienie Raportu o stanie Gminy Miasto Augustów za 2022 rok.

4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok przez Komisje Rady Miejskiej w Augustowie: Komisję do spraw Budżetu; Komisję Społeczno-Oświatową; Komisję Rozwoju; Komisję Uzdrowiskową; Komisję skarg, wniosków i petycji.

5. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/563/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji do spraw Budżetu; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.

8. Wypracowanie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Augustowie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Augustów za 2022 rok i wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa.

9. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.


Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Augustowie:

Jolanta Oneta Roszkowska

Emilian Jasyen Al-Khameri

Magdalena Śleszyńska

Dariusz Ostapowicz

Sylwia Bielawska