Miasto Wiedeń zmienia przepisy dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych. Bardziej rygorystyczne uregulowania wchodzą w życie 19 maja. Obejmują one stałe miejsca do parkowania pojazdów, zakaz parkowania na chodnikach, strefy ograniczonego ruchu lub zmniejszoną prędkość w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

W ostatnim czasie coraz więcej europejskich miast zaostrza przepisy dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych w przestrzeni publicznej. Austriacka stolica wypracowała również nowe, bardziej rygorystyczne rozwiązania, a zaczną one obowiązywać od 19 maja br. „Chcemy jak najszybciej położyć kres chaosowi związanemu z hulajnogami elektrycznymi na chodnikach! Dlatego jest dla nas jasne, że interweniujemy teraz, aby położyć kres zagrożeniu potknięciami spowodowanym przez leżące wokół hulajnogi”, podkreśla Ulli Sima, członek zarządu miasta Wiednia ds. mobilności.

Zakaz parkowania na chodnikach i stałe strefy parkowania

Hulajnogi elektryczne będzie można parkować w naddunajskiej metropolii wyłącznie na wyznaczonych stałych miejscach parkingowych, które są obecnie rozbudowywane w całym Wiedniu, lub na pasie parkingowym, jeśli w pobliżu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego. W przeciwnym razie zwrot wypożyczonych pojazdów będzie technicznie niemożliwy. Dzięki tym stałym strefom parkowania Wiedeń zapewni większy porządek w całym mieście. Strefy są ustawione na lub w pobliżu stacji rowerowych lub stacji mobilności WienMobil. W ten sposób w całej stolicy tworzone są „centra mobilności” z kompleksowymi usługami współdzielenia. Wszystkie stałe miejsca parkingowe będą wyraźnie oznaczone kolorowymi znakami poziomymi, a na jednej stacji parkingowej znajdzie się miejsce dla 8 – 10 hulajnóg. Do końca bieżącego roku liczba oznakowanych punktów parkingowych wzrośnie do 200. W przyszłym roku nastąpi dalsza rozbudowa, planowane jest zwiększenie liczby miejsc parkingowych o kolejnych 100. Miejsca postojowe będą lokalizowane głównie w „hotspotach”, gdzie oczekiwanych jest wiele e-hulajnóg, takich jak na przykład węzły komunikacji miejskiej. 

Inspektorzy parkingowi sprawdzą sposób parkowania

Prawidłowe parkowanie będą sprawdzać organy nadzoru parkingowego, tak zwani „szeryfowie parkingowi”, a w razie potrzeby wystawiać mandaty. Jeśli hulajnoga będzie nieprawidłowo zaparkowana na chodniku, operator będzie zobowiązany do jej natychmiastowego usunięcia lub rozwiązania problemu. Inaczej niż wcześniej, organy mogą niezwłocznie występować z wnioskiem o nałożenie grzywny, a hulajnogi mogą być również automatycznie odholowywane przez miasto na koszt operatorów bez uprzedniego postępowania.

Strefy ograniczonego ruchu i ograniczenie prędkości w newralgicznych miejscach

Wokół szpitali, rynków i placów handlowych, w pobliżu budynków komunalnych i innych „hotspotów”, w których występował wzrost niewłaściwego użytkowania, operatorzy muszą ustawić strefy ograniczonego ruchu w swoich aplikacjach operacyjnych. W tych obszarach jazda na hulajnogach lub ich zaparkowanie będzie technicznie niemożliwe. W niektórych strefach dla pieszych, a ostatnio na wszystkich ulicach mieszkalnych i w strefach spotkań nastąpi automatyczna redukcja prędkości. Hulajnogi będą technicznie spowalniane.

Kolejny ważny środek mający na celu zakończenie chaosu związanego z hulajnogami to ograniczenie maksymalnej ich liczby w konkretnych dzielnicach. Tam, gdzie obecnie występuje ich nadmierna dostępność i mnożą się skargi, liczba hulajnóg zostanie zmniejszona poprzez przydzielenie nowych stałych liczb maksymalnych.

Źródło informacji: Vienna Offices