Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Augustów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.

zdjęcie ilustracyjne: augustow.org

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa:

Zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych na cele publiczne, wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Rodzinny Ogród Działkowy nie może wykorzystywać otrzymanych środków na:

1) inny cel niż określony w Umowie,

2) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy),

3) realizację zadania na nieruchomościach nie stanowiących terenu ROD.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację celową.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są: Rodzinne Ogrody Działkowe zlokalizowane na terenie Miasta Augustów, legitymujące się tytułem prawnym do władania nieruchomością.

3. Wysokość środków przeznaczonych na dotację celową:

1) W roku 2024 na udzielenie dotacji celowej przewidziano kwotę w wysokości
50 000,00 zł.

4. Termin, miejsce i sposób składania wniosków:

1) Wniosek o udzielenie dotacji celowej należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego pok. 101 w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego (decyduje data wpływu do Urzędu);

2) Wniosek należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Załącznika do uchwały Nr XLVII/473/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Augustowie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli;

3) Do wniosku należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na których położony jest ROD,

b) dokument uprawniający do wystąpienia w imieniu wnioskodawcy,

c) oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku,

d) informacja o posiadaniu środków własnych na realizację zadania,

e) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, jeśli planowane prace wymagają takiego postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) w sytuacji, gdy Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia należy wskazać podstawę prawną takiego odstępstwa.

5. Tryb i termin rozpatrywania wniosków:

1) rozpatrzeniu zostaną poddane wnioski kompletne pod względem formalnym;

2) w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany (pisemnie) do ich usunięcia bądź uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania;

3) za uchybienia formalne uznaje się:

a) niezłożenie wniosku na formularzu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2,

b) złożenie wniosku przez osoby lub podmioty nieuprawnione,

c) złożenie wniosku bez podpisu osoby/osób uprawnionych do jego złożenia,

d) złożenie wniosku wypełnionego w sposób nieczytelny uniemożliwiający jego odczytanie,

e) niewypełnienie wszystkich pól formularza wniosku, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2,

f) złożenie wniosków bez wymaganych załączników,

4) wniosek nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli:

a) zostanie złożony przez nieuprawniony podmiot,

b) zostanie złożony po wykonaniu zadania lub w trakcie realizacji zadania,

c) zostanie złożony po terminie,

d) braki lub wady nie zostaną usunięte we wskazanym zakresie i terminie;

6. Informacja o środkach odwoławczych:

1) złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji;

2) rozstrzygnięcie o przyznanie dotacji celowej nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nieodwołanie;

3) przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Augustów w 2024 r.

7. Informacje dodatkowe:

1) udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie pisemnej umowy o udzielenie dotacji celowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2) udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu wg wzoru wniosku o rozliczenie dotacji stanowiący Załącznik Nr 2 do Załącznika do uchwały Nr XLVII/473/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Augustowie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli;

3) szczegółowe informacje o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Załącznik
Plik ogloszenie_rod_2024.docx15.62 KB

urzad.augustow.pl