Dla ponad 263 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia obowiązkowym pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym we wtorek o godzinie 9.00 rozpoczęły się matury.

Fot. PAP/Lech Muszyński

Egzaminy zdają także abiturienci z wcześniejszych roczników. Łącznie do pisemnego egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym przystępuje w tym roku blisko 275 tys. abiturientów.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przed rozpoczęciem egzaminu powiedział PAP, że do CKE nie dotarły informacje o nieprawidłowościach, które mogłyby mieć wpływ na przebieg egzaminu. „Wygląda na to, że egzamin wszędzie rozpocznie się o czasie” – dodał.

Wśród tegorocznych maturzystów jest pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników, który będzie zdawać egzamin w nowej formule (tzw. formuła 2023). Absolwenci liceów maturę w tej formule po raz pierwszy zdawali w ubiegłym roku. Wówczas przystąpił do nich pierwszy rocznik absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym w nowej formule podzielony jest na dwa zeszyty. W pierwszym są dwa testy: „Test – Język polski w użyciu” i „Test historycznoliteracki”. W drugim zeszycie trzeba napisać wypracowanie na jeden temat wybrany z dwóch zaproponowanych. Na napisanie egzaminu maturzyści mają 240 minut.

Chęć przystąpienia do matury w tym roku – jak w latach ubiegłych – zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą osoby, które wcześniej nie przystąpiły do egzaminów, oraz osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu albo przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik. Zdecydowana większość z nich to osoby, które będą zdawać egzamin w starej formule (tzw. formuła 2015).

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym w starej formule składa się z dwóch części. Maturzyści muszą rozwiązać test i napisać tekst własny. Mają wybór: napisać rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów lub przeprowadzić analizę tekstu poetyckiego. Dla nich egzamin trwa 170 minut.

Chęć przystąpienia do egzaminów maturalnych zadeklarowało w tym roku także 275 abiturientów, obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., po ataku Rosji na Ukrainę. 268 z nich będzie zdawać maturę w nowej formule, a siedmioro – w starej.

W tym roku po raz ostatni egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej. Wprowadzono je w 2021 r. związku z pandemią COVID-19. W przyszłym roku – tak jak przed pandemią – na maturze będą obowiązywać wymagania z podstawy programowej.

Maturzysta (niezależnie czy zdaje maturę według starej, czy według nowej formuły) musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Od 2022 r. absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Aby uzyskać zwolnienie trzeba było w kwietniu złożyć pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub z przedmiotów dodatkowych.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja. Sesja egzaminów ustnych przeprowadzona zostanie w dniach 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Abiturienci, którzy nie przystąpią z przyczyn losowych lub zdrowotnych do egzaminów w sesji majowej, mogą zdawać je w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 3-17 czerwca.

Aby zdać maturę, abiturient – niezależnie czy zdaje według nowej, czy według starej formuły – musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 9 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 20-21 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mark/ js/