Zgodnie z wielokrotnie wyrażonym stanowiskiem, uważam, że uchwała przyjęta przez Radę Miasta Augustowa w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń architektury technicznej w obecnym jej kształcie, gdzie jedni Mieszkańcy mają możliwość zapłacić 1 % wspomnianej opłaty, a inni są zobligowani do zapłacenia 50% stawki, jest niesprawiedliwa i krzywdząca dla wielu Mieszkańców.

W związku z tym podczas sesji Rady Miejskiej, 22 maja 2018 roku przedstawiłem projekt nowej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, w której została ona ustalona na jednolitym poziomie jednego procenta dla wszystkich Mieszkańców Augustowa. Niestety, na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej projekt został zdjęty z porządku obrad i  przekazany do dalszej analizy, a tym samym uchwała do dzisiaj nie weszła w życie.

Ze względu na powyższe, w czasie ostatniej Sesji Rady Miejskiej, 31 lipca 2018 r. wniosłem projekt poprawek do pierwotnie obowiązującej uchwały, które umożliwiają osobom zamieszkującym przy drogach innych niż gminne, zakładanie Społecznych Komitetów Budowy Ulic, co w konsekwencji pozwala na korzystanie z 1% stawki opłaty adiacenckiej. Opisane zmiany przyjęte zostały uchwałą nr LI/501/18 Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej.

Uchwalona poprawka nie rozwiązuje jednak problemu osób, które wcześniej nie miały możliwości uczestnictwa w Społecznych Komitetach Budowy Ulic i zgodnie z pierwotnym kształtem uchwały  osoby te zobowiązane będą do wniesienia opłaty adiacenckiej na poziomie 50%.

W trosce o dobro Mieszkańców, na najbliższej sesji Rady Miejskiej ponownie złożę projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 1 % dla wszystkich Mieszkańców.

W imię dobra Mieszkańców i zasad współżycia społecznego apeluję do Radnych Miasta Augustowa, aby tym razem została przyjęta i uchwalona zaproponowana zmiana stawki opłaty adiecenckiej na 1% bez wyjątku wszystkim Mieszkańcom.

Uważam, iż takie rozwiązanie jest sprawiedliwe wobec wszystkich, zachowuje konstytucyjną zasadę równego traktowania obywateli wobec prawa, także w kontekście naliczania danin publiczno-prawnych na rzecz gminy. Aktywność społeczna Mieszkańców, którzy założyli Społeczne Komitety Budowy Ulic ze wszech miar zasługuje na uznanie i wierzę, że razem z Radymi Miasta wypracujemy rozwiązanie, które pozwoli godnie podziękować im za włożoną pracę na rzecz społeczności.

Pozostaję z szacunkiem dla pracy Radnych oraz Obywateli Augustowa na rzecz Programu Budowy Ulic.

 

Burmistrz Miasta Augustowa