Informujemy, że VIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, I piętro sala 115. Początek obrad o godz. 13.00

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2019 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury dot. pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Rozpatrzenie informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w: Białymstoku, Łomży, Suwałkach.
 14. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 15. Rozpatrzenie informacji o kontrolach przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Najwyższą Izbę Kontroli i inne jednostki kontroli zewnętrznej z II półroczu 2018 r.
 16. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 25 marca 2019 r.
 17. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 18. Wolne wnioski, informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

– wrotapodlasia.pl –