Burmistrz Augustowa ogłasza uzupełniający nabór deklaracji o dofinansowanie do wymiany pieców w zakresie projektu ,,Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 65% wartości netto zadania na realizację wymiany pieców węglowych poprzez zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę – pellet i 1 kotła olejowego. Mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego, na który składa się 35% wartości netto modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych oraz zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności z wyłączeniem montażu pieców węglowych oraz należny podatek VAT wyliczony zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju z dnia 30/10/2017 r. (nr pisma DKF-IV.7517.142.2017.DK.). Ostateczna kwota wkładu finansowego mieszkańca będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

Zapraszamy do składania wstępnych deklaracji do 04.04.2019 do godz. 15.30. Deklaracje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Deklaracje mogą składać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania zgłaszanym do projektu budynkiem mieszkalnym nieprzekraczającym 300 m2 położonym w granicach administracyjnych Augustowa, nieposiadające zobowiązań finansowych wobec Augustowa, nieprowadzące działalności gospodarczej w danym budynku. Złożenie deklaracji nie jest tożsame z udziałem w projekcie. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, deklaracje będą klasyfikowane zgodnie z terminem wpływu, pożądaną mocą pieca oraz jak najwyższym poziomem redukcji emisji CO2 w wyniku montażu instalacji. Wszystkie złożone deklaracje zostaną poddane weryfikacji. O zakwalifikowaniu do projektu będziemy informować mieszkańców telefonicznie. Montaż kotłów odbywać się będzie w miesiącach czerwiec-lipiec 2019 roku. Montaże następować będą w uzgodnionych z mieszkańcami terminach. 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych, tel. 87 643 80 61, 532 364 013

Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej urzędu oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie.