Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 12 listopada 2019 r. do godz. 15.30.

Kandydaci aplikujący na stanowisko Dyrektora powinni posiadać wykształcenie wyższe. Niezbędne jest także posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. Znać przepisy prawa z zakresu ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o sporcie, o bezpieczeństwie imprez masowych, Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Osoba pełniąca obowiązki na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za majątek CSiR, reprezentowanie CSiR na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i ustanawianie pełnomocników procesowych, dokonywanie czynności prawnych w imieniu CSiR, podejmowanie decyzji finansowych w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie” w terminie do 12 listopada 2019 r. do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

urzad.augustow.pl