Obwieszczenie Burmistrza Miasta Augustowa o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Ślepsk V” i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o:

1) podjęciu przez Radę Miejską w Augustowie Uchwały Nr VI/61/19 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Ślepsk V”, obejmującego obszar położony w zachodniej części miasta, po południowej stronie ul. Rajgrodzkiej w rejonie dzielnicy zwanej zwyczajowo Ślepsk, wskazany na załączniku nr 1;

2) przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej przedmiotowego planu.

Przedmiotem planu miejscowego będzie ustalenie przeznaczenia terenów i określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pok. nr 26a lub 27.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 29, w nawiązaniu do art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wniosek do planu miejscowego powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Pozostałe wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na ww. adres, ustnie do protokołu (Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pokój nr 26a lub 27) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres: Wydzial.Architektury@urzad.augustow.pl) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 9 maja 2019 r.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Augustowa.

Mapka terenu do wglądu TUTAJ >>> http://bip.um.augustow.pl/resource/image/114/158/14054/19258/0x0.jpg

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk