Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie Art. 344 ust 1 pkt 1 a, ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz.2268 z późn.zm.) oraz § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255) po analizie wyniku z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z kąpieliska Plaża Radiowej Trójki n/j Necko w dniu 07.08.2019r.

orzeka,

że woda w kąpielisku Plaża „Radiowej Trójki” n/j Necko
spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku.

UZASADNIENIE

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w dniu 12.08.2019r. otrzymał wyniki z badań próbki wody pobranej w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez organizatora kąpieliska w/w w dniu 09.07.2019r.. Badania zostały przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach i opisane w Sprawozdaniu Nr SWŻ.51.423.2019 z Badań Wody z dnia 12.08.2019r. . Analiza wyników z badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255), które ujęte są w Załączniku Nr 1, Część A, Tabela l.i Tabela II. do w/c rozporządzenia.

Niniejsza ocena obowiązuje do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbki wody z w/w kąpieliska przez zarządcę według ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Augustowie harmonogramu pobrania próbek.

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W AUGUSTOWIE