Podczas wczorajszej (28.05.) XXIII Sesji RM w Augustowie, Radny Marcin Kleczkowski kolejny raz dopytywał burmistrza Mirosława Karolczuka, czy w związku z epidemią koronawirusa i trudną sytuacją budżetu miasta planuje obniżenie wynagrodzenia wiceburmistrza i wystąpienie do Rady Miasta z inicjatywą obniżenia np. o 50% wynagrodzenia przysługującego burmistrzowi?

Radny złożył w tej sprawie dwie interpelacje, 27. kwietnia i 12. maja br. Burmistrz odpowiedział na oba jego pisma. Zdaniem radnego nie zawierają one odpowiedzi na jego zapytania. Obniżenie wynagrodzeń burmistrzów pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności, zdaniem radnego. Kiedy duża część mieszkańców z przyczyn niezależnych od siebie pozbawiona jest części dochodów, takie działanie byłoby nawet sprawiedliwe w stosunku do tych osób. We wczorajszej wypowiedzi, Marcin Kleczkowski odniósł się do sytuacji najemców lokali komunalnych w Augustowie. Budżety domowe większości z nich nie tylko zmalały ale w okresie, kiedy powinni być objęci szczególną ochroną, Miasto nałożyło na nich 100% podwyżki czynszu za zajmowane lokale.

Radny Marcin Kleczkowski uważa, że do tej pory nie udzielono mu odpowiedzi na pytania zawarte w Interpelacjach.

Interpelacje radnego i odpowiedzi na nie zamieszczamy niżej.

Interpelacja z dnia 27. kwietna.

Czy w związku z epidemią koronawirusa i trudną sytuacją budżetu miasta planuje Pan obniżenie wynagrodzenia wiceburmistrza i wystąpienie do Rady Miasta z inicjatywą obniżenia np. o 50% wynagrodzenia przysługującego Panu?

Czy w związku z epidemią koronawirusa i trudną sytuacją budżetu miasta planuje Pan zmianę warunków zatrudnienia pracowników łub redukcje zatrudnienia w podległym Panu urzędzie?

Treść Interpelacji TUTAJ >>> http://bip.um.augustow.pl/resource/file/download-file/id.22117

Odpowiadając na Pana interpelację, która wpłynęła w dniu 28 kwietnia 2020 r. informuję, co następuje:

1. Określając wysokość wynagrodzenia uwzględniam poziom zaangażowania, zakres realizowanych zadań i odpowiedzialność poszczególnych pracowników.

Nie zamierzam podejmować działań zmierzających do obniżania lub podnoszenia wynagrodzenia poszczególnych urzędników pod politycznymi naciskami lub presją wynikającą z osobistych sympatii i antypatii Pana Radnego. Moje podejście w tym zakresie dotyczy wszystkich pracowników. Równe, oparte na tych samych zasadach, traktowanie pracowników i podwładnych, to jedna z ważniejszych reguł w zarządzaniu kadrami.

Pełna treść odpowiedzi TUTAJ >>> http://bip.um.augustow.pl/resource/file/download-file/id.22147

12 maja br. kolejna interpelacja nawiązująca do otrzymanej odpowiedzi.

Szanowny Panie Burmistrzu,

z dużym zdziwieniem odczytałem odpowiedź na interpelację z dn. 28.04.2020r., dotyczącą obniżek wynagrodzenia burmistrzów oraz podległych Panu pracownikom.

W piśmie z dn. 11.05.2020r. pisze Pan, że nie zamierza podejmować działań w tym zakresie pod naciskami politycznymi lub pod presją wynikającą z moich osobistych sympatii i antypatii. Proszę o wyjaśnienie, co konkretnie, jakie naciski lub jakie moje zachowania ma Pan na myśli?

Pełna treść interpelacji TUTAJ >>> http://bip.um.augustow.pl/resource/file/download-file/id.22164

Odwiedź na swoją ostatnią interpelacje radny Marcin Kleczkowski otrzymał 25 maja br. Brzmi ona”

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 12 maja 2020 r. pragnę Pana zapewnić, że, zarówno ja, jak i mój Zastępca, wbrew Pana twierdzeniom, wyrażonym w ww. interpelacji, w codziennych relacjach, w tym również i z Radnymi Miejskimi, przejawiamy pełen szacunek i absolutny brak uprzedzeń. Tu fundamentalne dla jakości współpracy. Proszę również Pana o takie samo podejście. Podkreślę, iż do wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta Augustowa jako organu stanowiącego należy kierowanie urzędem i podejmowanie decyzji kadrowych. Kategorycznie proszę o nienaruszanie ustawowych właściwości kompetencyjnych organów gminy, poprzez kierowanie określonych żądań mojego działania w stosunku do podległych mi pracowników.

Pełna treść odpowiedzi TUTAJ >>> http://bip.um.augustow.pl/resource/file/download-file/id.22230

|Bart.