Szkoła Podstawowa nr 3 w Augustowie jest szkołą wyjątkową pod wieloma względami, jednak tym co ją wyróżnia najbardziej spośród innych placówek oświatowych w Augustowie jest ilość uczęszczających do niej uczniów i nauczycieli w niej pracujących.

Opiekę pedagogiczną nad ok. 1000 uczniów sprawuje tam ok. 90 nauczycieli. Na terenie szkoły znajduje się także kuchnia, w której na potrzeby własne i innych augustowskich szkół przygotowywanych jest ok. 1000 posiłków dziennie. Tylko te dwa wymienione czynniki pozwalają przypuszczać, że zarzadzanie tą szkołą wymaga większego zaangażowania ze strony jej Dyrektora, a liczba problemów pojawiających się w takiej szkole jest wprost proporcjonalna do różnicy w liczbie uczniów w innych szkołach na terenie Augustowa. Pracy więcej, odpowiedzialność rozszerzona o inne działania, a wynagrodzenie…, ale to już inny temat. Inny, niemniej w opinii części radnych miejskich mający związek z obecną sytuacją, w której znalazła się Dyrektor Sp3 w Augustowie. Więcej można przeczytać na ten temat TUTAJ >>>

Podczas XXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie zapadła decyzja o utworzeniu w Augustowie, od 1. września 2020 r., 2. Zespołów Szkolno-Przedszkolnych. Takie postanowienie wiąże się z powołaniem dyrektorów tych Zespołów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ma już nowego dyrektora. Poprzednia pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, która mogła zostać powołana na to stanowisko złożyła swoją rezygnację z zajmowanego stanowiska – jak podano, z powodów osobistych. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 prawdopodobnie również rozpocznie nowy rok nauki z innym dyrektorem. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, do której dołączono Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka pracuje jeszcze na zajmowanym stanowisku do końca sierpnia 2020 r. Opinia cząstkowa wystawiona przez Gminę Miasto Augustów, jako organ prowadzący pokazuje, że obecna Dyrektor Sp3 nie jest brana pod uwagę jako kandydat na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Ocena całościowa ma być dokonana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, jednak ocena burmistrza i jego urzędników z pewnością będzie miała duży wpływ na tą ostateczną. Z oceną pracy na zajmowanym stanowisku Dyrektor Sp3 w Augustowie nie zgadza się część radnych Rady Miejskiej w Augustowie. Swój odbiór zaistniałej sytuacji przedstawiali oni na ostatnim posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie, a dyskusja na ten temat kontynuowana była na XXV sesji Rady Miejskiej. 

Radna Izabela Piasecka złożyła 4 sierpnia 2020 roku interpelację w tej sprawie.

Wczoraj zadałam pytania. Pan Burmistrz raczył powiedzieć o zarzutach. Ja chciałabym zapytać o te dobre strony pracy pani Dyrektor. Czy przez ostatnie lata takich nie było? (…) Czy pan Burmistrz zgłosił do jakichkolwiek organów, np. do kuratora o zdarzeniach, o których mówił nam wczoraj na komisji, czyli o konkretnych zdarzeniach przemocowych, bo nie chciałabym posądzać pana burmistrza, że swoje oceny formułuje w oparciu o plotki, anonimy czy pomówienia. Tym bardziej, że w oparciu o to wystawia ocenę

– dopytywała radna Izabela Piasecka

Oczywiście, w tej ocenie znajdowały się fragmenty pozytywne. Dotyczyły one wykonywania uchwał Rady Pedagogicznej, gospodarki finansowej i wielu innych rzeczy. Negatywy to sygnały o przemocy w szkole, które wpłynęły na wydanie tak negatywnej oceny pracy pani Dyrektor. (…) Z pełną stanowczością chcę powiedzieć, takie zdarzenia nie pozwalają na to, aby dać jakąkolwiek inną ocenę niż negatywną. Z całym szacunkiem dla państwa radnych chciałbym przypomnieć, że ocena cząstkowa pracy dyrektora jest wyłączną kompetencją burmistrza. Oczywiście możemy o tym mówić i wyjaśniać motywy jakimi kierowali się urzędnicy, pan Burmistrz wydając taką ocenę. Natomiast jest to wyłączna kompetencja burmistrza i taką nich pozostanie

– fragment odpowiedzi wiceburmistrza Filipa Chodkiewicza na pytania radnej Izabeli Piaseckiej.

INTERPELACJA RADNEJ IZABELI PIASECKIEJ

Augustów, dnia 4 sierpnia 2020 roku

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

za pośrednictwem PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

W AUGUSTOWIE

TREŚĆ INTERPELACJI

1. Kiedy Pan Burmistrz powziął wiedzę o rzekomej przemocy występującej w szkole podstawowej nr 3 w Augustowie?

2. Jakie Pan poczynił kroki związane z przeciwdziałaniem tej sytuacji wobec dyrektora placówki, ile odbył Pan rozmów w tej sprawie?

3. Jakie instytucje wspomagające i kontrolne zawiadomił Pan o sytuacji związanej z przemocą w SP3, typu: policja, podlaski kurator, rzecznik praw dziecka itp.?

4. Jakie dokumenty, w sprawie związanej z przemocą w SP3, zostały zgromadzone w ramach postępowania wyjaśniającego. Proszę o wskazanie tychże dokumentów, typu: ewaluacja, ankiety przeprowadzone z inicjatywy organu, notatki służbowe sporządzone przez Pana Burmistrza z rozmów przeprowadzonych z rodzicami, nauczycielami oraz Panią Dyrektor.

WSKAZANIE ISTOTNEGO ZNACZENIA DLA MIASTA AUGUSTOWA

(dotyczy składanych interpelacji):

Negatywna ocena cząstkowa, wystawiona Pani Wiesławie Chrulskiej – dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Augustowie, wzbudza w społeczeństwie i środowisku szkolnym, wiele kontrowersji i zdumienia. Z uwagi na to, że w trakcie sesji, 30 lipca br., nie uzyskałam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania i wątpliwości, bardzo proszę o odpowiedź na powyższe zagadnienia.

Izabela Piasecka

|Bart.

*Nagrania z posiedzenia Komisji Społeczno-Oświatowej i XXV sesji RM w Augustowie, na których poruszany był ten temat w całości dostępne są na stronie Urzędy Miejskiego w Augustowie.