Radny Rady Miasta w Augustowie, Wojciech Walulik domaga się szczegółowych wyjaśnień na temat obniżek dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dyrektorom augustowskich szkół i przedszkoli. Interpelacje w tej sprawie złożył 26 września 2019 r. na XV Sesji Rady Miejskiej. 

Obniżki dotknęły wszystkich dyrektorów którzy wspierali Wojciecha Walulika w ostatnich wyborach samorządowych, kiedy ubiegał się o ponowny wybór na stanowisko burmistrza naszego miasta. Jego głównym kontrkandydatem był obecny burmistrz Augustowa, Mirosław Karolczuk. W rozmowie z dziennikarzem Radia Białystok, Wojciech Walulik wyraził nadzieję, że obniżki nie są karą za poparcie jego kandydatury.

Sześć dyrektorek którym obniżono dodatki, uczestniczyło w konferencji prasowej na temat sytuacji w augustowskiej oświacie zorganizowanej 29. października 2018 r., w jednym z augustowskich kompleksów hotelowych. Konferencja została zorganizowana po tym, jak publicznie została wyrażona opinia, że augustowską oświatą rządzi terror. W swoich wystąpieniach dyrektorki zaprzeczały takim twierdzeniom i przedstawiły własne zdanie na ten temat.

10 szczegółowych zapytań na ten temat zostało formalnie złożonych. Czekamy teraz na odpowiedź. Mamy nadzieję, że poznamy powody takich działań a obniżenie dodatków dyrektorom będzie miało rzeczowe uzasadnienie. W innym przypadku pojawią się wątpliwości, co do wiarygodności działań burmistrza i jego urzędników, w sprawach żywotnych i niezwykle ważnych dla Miasta i jego mieszkańców.

Niżej zamieszamy listę wszystkich zapytań radnego Wojciecha Walulika.

Interpelacje

1 Sześciu na dziewięciu dyrektorom szkół i przedszkoli obniżono dodatki funkcyjne (P3, P4, SP2, SP3, SP4, SP6); sześciu na dziewięciu dyrektorom szkół i przedszkoli obniżono dodatki motywacyjne (P3, P4, P6, SP2, SP3, SP6). Łącznie dyrektorom na przestrzeni roku zmniejszono uposażenie: SP2 o 1942zł, SP6 o 1476zł, SP3 o 1270zł, P3 o 1020zł i P6
o 347zł. Tak znaczna obniżka wynagrodzeń dla dyrektorów oznacza, że zmniejszono zakres ich odpowiedzialności lub spadła efektywność ich pracy w stosunku do poprzedniego okresu.

  • O jakie zadania wraz ze zmniejszeniem dodatków funkcyjnych zmniejszono zakresy dyrektorów P3, P4, SP2, SP3, SP4, SP6?
  • Ile wpłynęło skarg na pracę szkół i przedszkoli a w związku z tym ile rozmów dyscyplinujących odbył burmistrz z dyrektorami P3, P4, P6, SP2, SP3, SP6?
  • Ile wyznaczonych zadań, przedsięwzięć przydzielonych dyrektorom szkół i przedszkoli nie zostało wykonanych z należytą starannością, rażącymi błędami. Proszę wymienić te zadania oraz popełnione błędy, wnioski i sposób ich przedstawienia zainteresowanym dyrektorom?
  • Jakie dodatkowe zadania w związku ze zwiększeniem dodatku funkcyjnego realizują dyrektorzy P1 i P2? Jakie przedsięwzięcia pedagogiczne i organizacyjne zakończone wymiernym sukcesem podjęli dyrektorzy P1 i P2, które skutkowały znacznie zwiększonym dodatkiem motywacyjnym?
  • Proszę wymienić jakie sukcesy pedagogiczne i organizacyjne podjęła dyrektor P1 na tle innych dyrektorów, że jej dodatek motywacyjny na przestrzeni roku wzrósł o 30%.
  • Najwyższy dodatek motywacyjny spośród dyrektorów szkół podstawowych za swoją pracę otrzymała dyrektor SP4 (20%); dyrektor SP3 (15%), dyrektor SP2 (0%), dyrektor SP6 (0%). Jakich szczególnych przedsięwzięć i działań zakończonych sukcesem podjęła się dyrektor SP4, iż po pół roku pracy otrzymała najwyższy dodatek motywacyjny spośród dyrektorów szkół podstawowych?

2 Dyrektor Przedszkola nr 2 (9 oddziałów) oraz Przedszkola nr 3 (6 oddziałów, w tym 5 integracyjnych) otrzymali dodatki funkcyjne i motywacyjne różniące się o ponad 2300 zł.

  • Dyrektor Przedszkola nr 2- 1100 zł dodatku funkcyjnego + 1908,50 zł dodatku motywacyjnego (50%)= 3008,50 zł
  • Dyrektor Przedszkola nr 3- 700 zł dodatku funkcyjnego + 0 zł dodatku motywacyjnego (0%)= 700 zł.

Proszę wskazać jakie przyczyny sprawiły, iż przyznane przez organ prowadzący dodatki dyrektorów porównywalnych placówek oświatowych różnią się o 2308,50 zł?

3 Dlaczego dodatek funkcyjny dyrektora P2 (1100zł)- 9 oddziałów oraz dodatek funkcyjny dyrektora SP2 (1200zł)- 30 oddziałów różni się tak niewielką kwotą( 100zł)?

4 Dyrektor SP3, kieruje dwoma zakładami pracy: szkołą, do której uczęszcza ok. 1000 uczniów (42 oddziały) oraz stołówką miejską wydającą ok 1000 obiadów dziennie, przygotowującą posiłki dla dzieci najuboższych (MOPS) oraz dzieci ze szkół SP2, SP3, SP4, SP6. Jakie dodatkowe wynagrodzenie otrzymuje dyrektor SP3 w związku z pełnieniem dodatkowej funkcji kierownika stołówki miejskiej? Czy zwiększono dyrektor SP3 w związku z dodatkowym zadaniem wysokość dodatku funkcyjnego lub motywacyjnego?

5 W przedszkolach augustowskich realizowany jest projekt „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”. Które przedszkola przystąpiły do projektu i którzy dyrektorzy lub ich księgowi otrzymują wynagrodzenia za realizowany projekt?

6 Na podstawie listy wynagrodzeń za miesiąc wrzesień proszę wskazać, na którym miejscu w swoim zakładzie pracy znajdują się dyrektorzy szkół i przedszkoli ze swoim uposażeniem na dzień 1.X.2019r. ?

7 Proszę wskazać ile podwyżek na przestrzeni obecnego roku budżetowego skierowanych było do księgowych szkół i przedszkoli i jaki był ich udział procentowy?

8 Czy burmistrz, zastępca burmistrza lub kierownik WEiS spotkał się z dyrektorami szkół po strajku, aby omówić z nimi kwestie wypłaty wynagrodzeń lub podziękować dyrektorom za przeprowadzenie egzaminów czy zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w czasie strajku? Jeśli tak, to kiedy odbyło się to spotkanie i kto w nim uczestniczył?

9 Dyrektorzy szkół i przedszkoli 30 sierpnia 2019r. zgłosili na spotkaniu z kierownikiem WEiS prośbę o spotkanie z burmistrzem w sprawie obniżki ich dodatków funkcyjnych
i motywacyjnych. Czy takie spotkanie odbyło się?

10 Proszę określić wysokość dotacji do przedszkoli niepublicznych w latach 2015,2016,2017,2018,2019 oraz skutek tej dotacji do poszczególnych placówek niepublicznych w 2019r?

|Bart.