o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 3/2020 z dnia 19.06.2020r.

            Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 19.06.2020r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2020r., sprostowanego w dniu 09.03.2020r., Burmistrza Miasta Augustowa, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową ulicy Masztowej i Krętej w Augustowie od km 0+000 do km 0+228,50 w zakresie budowy: jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m oraz sięgacza o długości 40,0 m z betonowej kostki brukowej o szerokości 4,5 m, budowy zjazdów na sąsiadujące z ulicą posesje, budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, likwidacji odcinka rowu melioracyjnego, budowy drenażu odwadniającego, przebudowy: kanalizacji telekomunikacyjnej, kablowej linii telekomunikacyjnej, słupów telekomunikacyjnych oraz napowietrznej linii energetycznej nn i przyłącza kablowego.

Inwestycja usytuowana będzie na :

  • działkach drogowych nr 1702/1, 1702/2, 1701/1, 1701/2, 1693/2, 4279/1, 1672/1 obręb ewid. 0002 Miasto Augustów
  • na działkach które powstaną w wyniku podziału (działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej i staną się własnością Gminy Miasta Augustów):

4253/4 (z podziału działki nr ewid. 4253/1 na działki nr ewid. 4253/3 i 4253/4),

4251/3 (z podziału działki nr ewid. 4251/1 na działki nr ewid. 4251/3 i 4251/4),

1713/14 (z podziału działki nr ewid. 1713/1 na działki nr ewid. 1713/14 i 1713/15),

1713/16 (z podziału działki nr ewid. 1713/3 na działki nr ewid. 1713/16 i 1713/17),

1710/3 (z podziału działki nr ewid. 1710/1 na działki nr ewid. 1710/3 i 1710/4),

1704/3 (z podziału działki nr ewid. 1704/1 na działki nr ewid. 1704/3 i 1704/4),

1703/4 (z podziału działki nr ewid. 1703/1 na działki nr ewid. 1703/4 i 1703/5),

1689/3 (z podziału działki nr ewid. 1689/1 na działki nr ewid. 1689/3 i 1689/4) obręb ewid. 2 Miasto Augustów

  • na działkach 1675/1, 1676/1, 1679/1, 1680/1, 1705/1, 1706/1, 4236/1, 4238/1, 4239/1, 4252/1 obręb 0002 Miasto Augustów, które w całości z mocy prawa staną się własnością Gminy Miasta Augustów,
  • na działce nr 1323 obr. ewid. 0002 Miasto Augustów, do której zachodzi konieczność czasowego zajęcia w celu wykonania przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej i budowy przykanalika kanalizacji deszczowej.

                Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 24.06.2020r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 24.06.2020r. do 08.07.2020r.

                W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

                Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

                                                                              STAROSTA  AUGUSTOWSKI