Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), XXIX sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach XXIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie  Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Proponowany porządek posiedzenia XXIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034,
  • uchwalenia budżetu miasta na rok 2021,
  • zmian budżetu miasta na rok 2020,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031,
  • przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Augustów na lata 2021-2030,
  • wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Augustów,
  • odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie,
  • zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

8. Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.

9. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

 (-) Alicja Dobrowolska