zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Zgodnie z rekomendacją rządu od dnia 6 maja 2020r. organy założycielskie placówek opieki nad dziećmi /żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania / mogą podjąć decyzję o ponownym otwarciu, biorąc pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Główny Inspektor Sanitarny po szczegółowych konsultacjach z innymi jednostkami rządowymi, wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, przestrzegania zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przekazał w/w zalecenia wszystkim podległym podmiotom. W oparciu o wydane zalecenia inspekcji sanitarnej, dyrektorzy placówek są zobligowani do opracowania szczegółowych procedur dla swoich jednostek oraz przestrzegania zasad reżimu sanitarnego na czas trwania pandemii COVD – 19. W oparciu o obowiązujące akty prawne i procedury będzie prowadzony bieżący nadzór nad ich przestrzeganiem.

|Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie