Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 26 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Komisji Społeczno-Oświatowej.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustowa.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 r.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Augustowska Akademia Przedszkolaka”.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.                        

Z poważaniem
                              

Wiceprzewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

Mirosław Zawadzki

|urzad.augustow.pl


Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 28 października 2020 r. (środa) o godz. 12.15 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Augustowska Akademia Przedszkolaka”.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.
                          

Z poważaniem                      

Przewodniczący Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

Emilian Jasyen Al-Khameri

|urzad.augustow.pl