Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 3 grudnia 2020 r. (czwartek)  o godz. 11.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), XXVIII sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:
 https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach XXVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie 8 Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Proponowany porządek posiedzenia XXVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa,
 • określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym,
 • zmiany uchwały nr XVI/169/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2020 rok,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2021 rok,
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2021 rok,
 • zmiany składu osobowego Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie,
 • zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie,
 • zmiany składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie,
 • zmian budżetu miasta na rok 2020,
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031.

6. Informacja w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2021 rok.

7. Przyjęcie protokołów z obrad: XXVI sesji Rady Miejskiej z 24.09.2020 r. i XXVII sesji Rady Miejskiej z 29.10.2020 r.

8. Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.

9. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie
Alicja Dobrowolska