INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO NA PODSTAWIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

fot. Michał Żabiliński / foto-bajka.pl

Przedmiot zamówienia: usługa

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie w 2021 r. w zakresie:

  • bieżąca obsługa Zamawiającego w zakresie wyceny nieruchomości,
  • sporządzanie opracowań – inwentaryzacji w celu oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali.

Zamawiający:

Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

E-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl, strona: bip.um.augustow.pl

Tel. 87 643 42 10, fax. 87 643 42 11

NIP 846-15-29-116, REGON 790670817

Określenie trybu zamówienia: usługa

Postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania ofert z ogłoszeniem, zgodnie z § 5 ust.1 lit. c) Zarządzenia Nr 746/2017 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 22.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Augustowie zmienionego Zarządzeniem Nr 1152/18 Burmistrza Miasta Augustów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania zamówień publicznych przez Gminę Miasto Augustów których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Wynik postępowania:

Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez REV Andrzej Luto, ul. Nowomiejska 4/66, 16-400 Suwałki. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnił warunki udziału w postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Oferta nr 1: Zakład Działalności Gospodarczej Teresa Trzasko, ul. Wrzosowa 22A,

16-300 Augustów,

Oferta nr 2: REV Andrzej Luto, ul. Nowomiejska 4/66, 16-400 Suwałki.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1: (36 780,00 zł / 78 301,80 zł  × 0,6)* 100 + 40 = 68,18 pkt
Oferta nr 2: (36 780,00 zł / 36 780,00 zł × 0,6)* 100 + 40 =100 pkt
    

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk


Data publikacji: 2021-01-11

fot. Michał Żabiliński / foto-bajka.pl