Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w czwartek (8.04) podpisał umowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące przyznania środków w ramach tegorocznych edycji programów: „Asystent osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Podlaskie samorządy otrzymają w sumie ponad 3,8 mln zł dofinansowania na organizację pomocy dla niepełnosprawnych mieszkańców.

zdjęcie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Ważna pomoc w codziennym życiu

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Z takiego wsparcia mogą skorzystać:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program zakłada wsparcie finansowe (do 100 proc. kosztów) dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. Program przewiduje również możliwość finansowania:

 • zakupu środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł miesięcznie;
 • zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści programu, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie;
 • zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu, w wysokości nie większej niż 100 zł miesięcznie;
 • pokrycia kosztu ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie.

Budżet Programu w skali kraju w w 2021 roku wyniósł 80 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziło listę wniosków złożonych przez 27 podlaskich samorządów (24 gminy i 3 powiaty)  i przyznało łączną kwotę dofinansowania prawie 2,9 mln zł.

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

Wytchnienie dla rodzin

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Program „Opieka wytchnieniowa” powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Jest realizowany w trzech formach:

1.  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

 • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

2.  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

 • ośrodku wsparcia,
 • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

3. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2021 r. przeznaczono w skali kraju 50 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zdecydowało o przyznaniu dofinansowania 10 podlaskim samorządom:

 • 9 gminom, które starały się o wsparcie pobytu dziennego (w tym jedna również całodobowego),
 • powiatowi, który starał się o środki na poradnictwo specjalistyczne,

na łączną kwotę ponad 900 tys. zł.

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

Źródło: gov.pl

|Bart.