OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/299/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały zmiany uchwały Nr XXVII/300/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Z poważaniem

Przewodniczący

Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Mirosław Zawadzki

|urzad.augustow.pl/