B U R M I S T R Z M I A S T A   A U G U S T O W A

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na okres 10 lat

gruntu o pow. 1300 m kw stanowiącego część działki Nr 1/55 położonej w Augustowie przy ul. Zarzecze, nad jeziorem Necko.

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren zieleni parkowej przeznaczony do zagospodarowania jako park uzdrowiskowy służący do wypoczynku biernego i czynnego. Dopuszcza się realizację ciągów pieszych wyposażonych w miejsca odpoczynku i obiekty małej architektury.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00013318/2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi
20 000, 00 zł + 23% VAT

Wadium 4 000, 00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 23 marca 2021 r. o godz. 9 oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, przy ul. 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 17 marca 2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87124052111111000049216440.

Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazy wyżej rachunek.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

Nieruchomość położona jest na obszarze Kanału Augustowskiego wpisanego do rejestru zabytków decyzja WKZ z dnia 09.02.1979 r., znak: KI. WKZ 534/5/d/79 pod nr rej. 5.

Nieruchomość znajduje się w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona umową dzierżawy do
 01 maja 2021 r.

Dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania przedmiotu dzierżawy, w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy, jako park linowy, składający się z co najmniej z pięciu tras o różnym stopniu trudności.

Zagospodarowanie nieruchomości powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa właściwymi do jej zagospodarowania, m. in. ustawą z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),ustawą z dnia 28 lipca 2005 r.  o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662 z późn. zm.), ustawą z  dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Zarzecze III” zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/216/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 września 2013 r.

Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu, przepisami prawa miejscowego, z przedmiotem przetargu oraz projektem umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Wydzierżawiający nie dysponuje badaniami określającymi stan drzewostanu na nieruchomości oraz możliwości jego wykorzystania dla potrzeb określonej działalności.

Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się ze stanem terenu oraz drzewostanu na przedmiocie dzierżawy i możliwościami prowadzenia na przedmiotowym gruncie zamierzonej działalności i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

Uczestnik przetargu, który wygra zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich zgód i zezwoleń.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy, zostanie zawiadomiona w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Do przetargu nie będą dopuszczone osoby mające zaległe zobowiązania finansowe, na dzień wpłacenia wadium, wobec Gminy Miasta Augustów.

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul.3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w lokalu Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (w tym projekt umowy), pokój Nr 4, tel.87 643 80 60. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz projektem umowy.

Burmistrz Miasta Augustowa

Załącznik graficzny do projektu umowy TUTAJ >>>

| urzad.augustow.pl