Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu* nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu* nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu* przekracza kwotę 2100 zł w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego / 1500 zł w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

* w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270)

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z powyższą zasadą („złotówka za złotówkę”), jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 Dodatek osłonowy, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:
 

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 

Dodatek osłonowy przysługuje osobom za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022r. do 31 października 2022r.

– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022r. do 31 października 2022r. bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2).

Formularze wniosków niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń udostępnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie. Ponadto formularze wniosków oraz niezbędnych załączników dostępne są TUTAJ:

Wniosek o dodatek (rtf)

Wniosek o dodatek (pdf)

Informacje dotyczące dodatku osłonowego dostępne są także na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

źródło: urzad.augustow.pl/

|Bart.