Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie w imieniu Miasta Augustów – wraz z Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w Suwałkach realizuje projekt pt.:

„Otoczeni troską”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych

Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Numer projektu: RPP.07.02.01-20-0107/20

Celem projektu jest:

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wprowadzenie na terenie m. Augustowa: specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez wykorzystanie nowoczesnych TIK w formie teleopieki oraz podniesienie kompetencji pracowników OPS skierowane do 100 osób (70K,30M) w okresie 01.01.2022 – 31.12.2023.

W ramach projektu każdy z uczestników projektu otrzyma:

  • wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty oraz terapeuty zajęciowego),
  • usługę teleopieki wykorzystującą nowoczesne technologie informatyczno – komunikacyjne i organizacyjne.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie tel. 87 64 45 430 wew. 239 lub osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, ul.3 Maja 60, 16-300 Augustów pokój nr 19

|https://urzad.augustow.pl/