W tym roku realizowanych jest wiele inwestycji na drogach powiatowych, zarówno w Augustowie, jak i poza miastem.

Ulica Kopernika w Augustowie w trakcie przebudowy

Powiat rozpoczął przebudowę najważniejszych ulic w centrum Augustowa od ul. Kopernika. Prace już trwają. Jest to pierwszy element największego zadania inwestycyjnego Powiatu o wartości ponad 17,5 mln zł, które zostanie sfinansowane w kwocie około 14,2 mln zł z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” oraz z budżetu Powiatu Augustowskiego. W kolejnych etapach przebudowana zostanie ul. Młyńska (rozpoczęcie prac nastąpi już w 2022 r., a zakończenie w 2023 r.), zaś do końca października 2023 r. zmodernizowane zostaną również ulice: Kościelna, ks. Skorupki, ks. Ściegiennego.

W tym roku realizowana będzie również inwestycja powiatowa na ulicy Rajgrodzkiej – Jonkajtysa w Augustowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego, a także przebudowany zostanie odcinek drogi Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16 (od km 5+000 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 16). Oba te zadania otrzymały dotację ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałe koszty, które po przetargu łącznie znacznie przekroczyły wartości kosztorysowe, zostaną sfinansowane z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Ponadto dotację z tego samego funduszu otrzymają zadania dotyczące przebudowy odcinków dróg powiatowych: Jastrzębna Pierwsza – Nowa Kamienna – Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka oraz Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B (od km 2+820 do km 5+853,80). Inwestycje te prawdopodobnie będą realizowane jeszcze w tym roku.

Podpisana została także umowa z firmą budującą zaporę na granicy polsko-białoruskiej, na naprawę i bieżące utrzymanie dróg powiatowych Mikaszówka – Rygol – Muły oraz część drogi Rakowicze – Lichosielce, które są wykorzystywane w celu dojazdu ciężkiego sprzętu do terenu budowy. Koszt tych prac zostanie pokryty przez wykonawcę inwestycji.

Ponadto w ostatnich dniach ukazała się lista zadań dofinansowanych ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Dotację w wysokości 1,75 mln zł uzyskało zadanie Powiatu Augustowskiego polegające na rozbudowie drogi powiatowej Olszanka – stacja kolejowa Szczepki wraz z rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra. Inwestycja ta będzie realizowana jeszcze w roku 2022, po zatwierdzeniu listy przez ministra finansów o przyznaniu dofinansowania oraz wyłonieniu wykonawcy robót.

Przebudowywane są również chodniki wzdłuż dróg powiatowych. W Augustowie obecnie wykonywany jest odcinek chodnika w ciągu ul. Zygmuntowskiej. Przeprowadzony został też kolejny etap remontu chodników w ciągu ul. Wybickiego, który kontynuowany będzie w następnych latach. Realizowana będzie również dalsza przebudowa chodnika w Janówce.

Liczne zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat przyczynią się do znacznej poprawy stanu infrastruktury drogowej. Wiąże się to jednak z niedogodnościami dla użytkowników dróg. Wykonawcy robót dołożą starań, aby były one jak najmniej uciążliwe, prosimy jednak mieszkańców i turystów o wyrozumiałość oraz stosowanie się do tymczasowych zmian w organizacji ruchu.

Red.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie