We wtorek, 6 grudnia 2022 r. w siedzibie augustowskiego „Hospicjum” odbyło się uroczyste otwarcie nowego oddziału dla osób wentylowanych mechanicznie w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia” w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska.

Podczas uroczystości wysłuchaliśmy wystąpień posła na Sejm RP, Jarosława Zielińskiego, starosty Powiatu Augustowskiego, Jarosława Szlaszyńskiego i dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Macieja Bogdana Olesińskiego. Zapraszamy do ich odsłuchania w videorelacji niżej >>>

Sprawozdanie z realizacji projektu nr LT-PL-5R-365 pn. „Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia” w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 za lata 2021-2022

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie wraz z Centrum Trainingowym dla Pracowników Służby Cywilnej I Administracji Lokalnej „Dainava” od dnia 1 stycznia 2021 roku realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa- Polska 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 1S-33 z dnia 04.02.2021 r., nr projektu LT-PL-5R-365. Zakończenie realizacji projektu, to 31.12.2022 r.

Partnerem wiodącym w projekcie jest SP ZZOD w Augustowie.

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie i rozwinięcie podstawowych zdolności w zakresie lepszej gotowości i reagowania na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, takie jak COVID-19.

Projekt buduje efektywne partnerstwo transgraniczne w celu wykorzystania lokalnych zasobów na rzecz bardziej efektywnych, dostępnych, odpornych i skutecznych lokalnych systemów opieki zdrowotnej. Jego działania mają na celu zmniejszenie potencjalnego narażenia na COVID-19 w środowisku instytucjonalnym poprzez: – zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji na temat COVID-19 oraz wiedzy na temat podstawowych środków ochronnych, – wdrażanie środków ochronnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji,

– zapewnienie odpowiedniej liczby personelu i wyposażenia w celu zagwarantowania ciągłości opieki i wsparcia dla mieszkańców, – zapewnienie dostępu do pomocy psychospołecznej dla mieszkańców dotkniętych problemami w czasie wybuchu epidemii.

Wartość projektu dla obu Partnerów: 973 738,70 euro Kwota dofinansowania: 827 651,54 euro Łączna kwota projektu dla SP ZZOD w Augustowie, to 2 199 023, 96 zł.

Dofinansowanie przez Unię Europejską 85% wydatków kwalifikowalnych, to kwota 1 841 912, 37 zł.

Wkład własny Powiatu Augustowskiego, 15%, to kwota 356 525, 99 zł.

Główne zadanie projektu, to wykonanie robót związanych z gruntownym remontem parteru skrzydła B w budynku SPZZOD, celem utworzenia oddziału dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Wykonawcą robót budowlanych była firma Zakład Ogólnobudowlany Sitkowski z Suwałk, za kwotę 1.106.500,00zł. Prace zostały zakończone w lipcu 2022 r.

Zakup wyposażenia i środków trwałych sfinansowanych z projektu opiewa na kwotę 786.622,30zł. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, zakupiono:

– sprzęt medyczny: podnośniki elektryczne, rolki do przesuwania pacjentów, ssaki elektryczne, kardiomonitory, wózek zabiegowy, stetoskop, termometry, aparaty RR, laryngoskop, podnośnik pacjenta kąpielowy, łóżka, respiratory, defibrylator, łóżka rehabilitacyjne, pompy strzykawko we, pompy do żywienia dojelitowego, materace przeciwodleżynowe, zintegrowane systemy do higieny ciała, skaner laserowy, sonda prysznicowa,

 – sprzęt do utrzymania czystości, sprzęt pomocniczy: parawany, wózek do sprzątania, wózek do przewozu bielizny, wózek do transportu zwłok, lodówki, sprzęt na czystą i brudną bieliznę, macerator do niszczenia pieluch,

 – sprzęt biurowy: biurko, kanapa, szafki przyłóżkowe, regały magazynowe, szafki, szafa, laptopy, drukarki, meble do dyżurki, meble do pokoju zabiegowego, drobne wyposażenie.

Bardzo ważnym aspektem projektu – współpracy transgranicznej są wspólne warsztaty, szkolenia, rozmowy.

Spotkania odbyły się:

W dniach 6-7 września 202Ir. odbyło się w Druskiennikach szkolenie pt. „Zdrowie emocjonalne podczas pandemii”. Litewski partner omówił sposoby raczenia ze stresem wśród personelu i pacjentów w czasach pandemii Covid-19. Uczestnicy Konferencji wymienili się doświadczeniami ze swoich placówek.

W dniach 24-25 września 202Ir. w Augustowie gościliśmy przedstawicieli partnera litewskiego na Konferencji połączonej z warsztatami dotyczącymi współpracy transgranicznej w zakresie gotowości i reagowania na choroby.

W dniach 9-10 grudnia 2021 r., ze względu na sytuację epidemiczną, odbyła się zdalnie, pierwotnie zaplanowana w Druskiennikach, konferencja na temat zdrowia emocjonalnego i modeli osobowości.

W dniach 24-25 marca 2022 r. w Augustowie gościliśmy przedstawicieli partnera litewskiego na Seminarium pn. „Wnioski i wyzwania dla Transgranicznej Sieci Zarządzania Systemami Opieki Zdrowotnej wyniesione z pandemii COYID-19”.

Na potrzeby realizowanego projektu została przebudowana strona internetowa dotycząca współpracy transgranicznej. Wzbogacono ją o informacje odnośnie realizowanego projektu.

|Bart. / augustow.org