Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Zdjęcie ilustracyjne: augustow.org

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Augustów za 2022 rok.

5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Augustów za 2022 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Augustowa wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium za 2022 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr LIX/563/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

 b) zmian budżetu miasta na 2023 rok,

c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023‑2036.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska