Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Rozwoju; do spraw Budżetu.

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji RM w Augustowie

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 30 lat.

4. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 20 lat.

5. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/650/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Szkaplerznej w Augustowie na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

6. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr XXVIII/307/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa.

7. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr XXVIII/308/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad, sposobu

i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym.

8. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.

9. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej.

10.Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023.

11.Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.

12.Informacja Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2024 rok.

13.Sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad.

Z poważaniem


 Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Augustowie:

(-) Dariusz Ostapowicz

(-) Emilian Jasyen Al-Khameri