WSA w Białymstoku jednoznacznie stwierdził, iż treść projektu organizacji ruchu na drodze powiatowej wchodzi w zakres informacji publicznej, która powinna być udostępniona w 14-dniowym terminie. Niedopuszczalnym jest zastosowanie przez organ trybu wynikającego z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który przewiduje dwukrotnie dłuższy czas na załatwienie sprawy.  

Zdjęcie ilustracyjne: augustow.org

W przedmiotowej sprawie skarżący zaskarżył bezczynność Starosty Powiatu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Wskazał, że za pomocą platformy ePUAP złożył wniosek o udostępnienie informacji o projekcie organizacji ruchu na drodze powiatowej. Organ nie udostępnił w terminie 14 dni informacji, wobec czego zdaniem skarżącego organ pozostał w bezczynności.

Organ natomiast wnosząc o oddalenie uznał, że wniosek nie zawierał informacji, że składany jest w trybie informacji publicznej. Wobec tego organ potraktował pismo jako zwykły wniosek i udzielił informacji w terminie wskazanym w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. tzn. w terminie 30 dni.

Sąd nie zgodził się z argumentacją organu. Należy bowiem przypomnieć, że na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, bezczynność organu polega na tym, że organ będąc właściwym w sprawie i zobowiązanym do zareagowania na wniosek, wbrew przepisom prawa ani nie udostępnia w nakazanym terminie w drodze czynności materialno-technicznej żądanej informacji, ani też nie wydaje stosownej decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia, czy umorzeniu postępowania.

W myśl art. 1 ust. 1 omawianej ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie. Nie ulega wątpliwości, że Starosta jest organem władzy publicznej, zaś informacje objęte wnioskiem skarżącego złożonym poprzez ePUAP mieszczą się w zakresie przedmiotowo-podmiotowym u.d.i.p. Projekt organizacji ruchu na drodze powiatowej to dokument zawierający informację publiczną, podlegającą udostępnieniu na mocy przepisów u.d.i.p.

Już z samego faktu, że wniosek dotyczył przesłania projektu organizacji ruchu, a więc informacji publicznej, wynika obowiązek stosowania przepisów u.d.i.p., w tym postępowania w terminach przewidzianych w tej ustawie. To obowiązkiem organu było nadanie właściwego biegu sprawie i ustalenie jakie przepisy prawa powinny znaleźć w niej zastosowanie. Stosowanie u.d.i.p., w tym przestrzeganie określonych w tej ustawie terminów, odmiennych niż w k.p.a., nie wymaga wypowiedzi strony we wniosku dotyczącym informacji publicznej. Wobec tego Sąd stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 stycznia 2023 r. II SAB/Bk 112/22

|https://wartowiedziec.pl/