13 października w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość licznie przybyli nauczyciele, emerytowani dyrektorzy placówek oświatowych, rodzice, uczniowie oraz zaproszeni goście.

Po powitaniu zebranych, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski przedstawił działania realizowane przez Powiat na rzecz rozwoju oświaty.

„Wymagajcie od siebie, nawet gdyby nikt od was nie wymagał” – niech ta myśl Św. Jana Pawła II, stanie się naszym mottem, wymagajmy od siebie – tymi słowami rozpoczął swoje przemówienie starosta. – Naszym zadaniem jako samorządu, jest wysoka jakość nauczania. Dlatego poza tymi działaniami, które są ustawowo wpisane w system edukacji, wprowadziliśmy Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych. W ramach tego programu udzielamy stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe, organizujemy wycieczki dla najlepszych uczniów, zapewniamy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych i możliwości rozwijania talentów, w tym sportowych w MOS. W 2020 r. utworzony został Oddział Przygotowania Wojskowego. Dla rozwoju szkolnictwa zawodowego współpracujemy z pracodawcami, organizujemy targi szkół wyższych i pracy, wprowadzamy nowe kierunki i stypendia branżowe dla uczniów kształcących się w zawodach poszukiwanych na rynku. Nasze szkoły, uczniowie i nauczyciele uczestniczą w programach dofinansowanych ze środków rządowych i z funduszy Unii Europejskiej. Rozwijamy infrastrukturę szkół w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz modernizujemy obiekty oświatowe i sportowe. Wszystkie te działania dają efekty w postaci wysokiego poziomu zdawalności egzaminów maturalnych (1. miejsce w woj. podlaskim w 2022 r. i 2. miejsce w 2023 r.), wysokich pozycji augustowskich szkół w publikowanych rankingach oraz 10-krotnie otrzymany tytuł Samorządowego Lidera Edukacji.

Następnie starosta Jarosław Szlaszyński i obecny na uroczystości Poseł na Sejm RP – Jarosław Zieliński wręczyli nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej 14 nauczycielom.

Dzień Edukacji Narodowej był również doskonałą okazją do wręczenia nagrody Bożennie Kondrackiej – Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie, za szczególne osiągnięcia w kierowaniu pracą Wydziału oraz za skuteczne wspieranie działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Augustowski.

Podczas uroczystości wręczone zostały także stypendia. Za wyniki w nauce przyznano uczniom 21 stypendiów na I półrocze roku szkolnego 2023/2024. Wręczył je strarosta Jarosław Szlaszyński oraz obecny na uroczystości Michał Wiśniewski – Wiceminister Obrony Narodowej.

Stypendia za wyniki sportowe, przyznane zostały 9 uczniom. Wręczył je starosta Jarosław Szlaszyński oraz Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Augustowie.

Stypendia otrzymało również 5 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 w ACE, kształcących się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Stypendia wręczyli Starosta oraz Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski.

Spotkanie zakończyła część artystyczna, podczas której wystąpiły uczennice I Liceum Ogólnokształcącego, które zajęły I. miejsca na międzynarodowym konkursie w Wiedniu w swoich kategoriach. Na scenie zaprezentował się również Teatr Res Humanae pod kierunkiem Bożeny Bendig.

Na uroczystość zaproszenie przyjęli przedstawiciele Wojska Polskiego, Kuratorium Oświaty, duchowieństwa, służb mundurowych, pracodawców i organizacji przedsiębiorców, współpracujących ze szkołami i związków zawodowych.

Red.

Nauczyciele wyróżnieni za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Augustowskim Centrum Edukacyjnym
Przemówienie Starosty J. Szlaszyńskiego podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Augustowskim Centrum Edukacyjnym

|Starostwo Powiatowe w Augustowie