Towarzystwo Młodego Krechowiaka z Augustowa oraz Labdaros ir paramos fondas Sypsenu galeria z Wilna są realizatorami projektu pn. „Razem możemy więcej – STOP DYSKRYMINACJI!” z programu ERASMUS + akcja 1 Wymiana Młodzieży, który trwa od 1 października 2022 roku, a zakończy się 31 marca 2023 r. Wymiana młodzieży, najistotniejszy punkt projektu nastąpiła w Murzasichlu w dniach 21-28.01.2023 r.

Projekt dotyczy stereotypów, które są coraz częściej wykorzystywane w różnego rodzaju walkach politycznych, kulturowych i obyczajowych.  Również coraz częściej widzimy ataki agresji, nietolerancji wobec innych kultur, ksenofobii i rasizmu.

Jest to zjawisko niepokojące, więc MY, jako młodzi ludzie zaniepokojeni tego typu zachowaniami naszych rówieśników stwierdziliśmy, że mamy potrzebę dyskusji na ten temat w szerszym gronie oraz przeciwdziałania takim zachowaniom. Jako główny cel obraliśmy, więc sprzeciw, wobec tego typu zachowaniom. Dzięki projektowi propagujemy wśród rówieśników w naszym otoczeniu takie wartości jak tolerancja, szacunek i poszanowanie innych kultur. Chcemy wzbudzić chęć poszukiwania, dążenia do prawdy o kulturach i narodowościach, a nie opieraniu się na stereotypach.

Efektem końcowym naszej wymiany był stworzony przez nas spektakl teatralno-taneczny pn. „Podaj mi rękę – jestem taki jak ty”.

Głównym założeniem naszego spektaklu było przeciwstawienie dyskryminacji na tle narodowościowym, rasowym, religijnym, kulturowym, sprawności fizycznej, pochodzenia, itp. W ten sposób pokazaliśmy, że nie jesteśmy obojętni na problemy i wyzwania współczesnego świata.

Spektakl wystawiliśmy w Białym Dunajcu dla społeczności lokalnej oraz turystom i zaproszonym gościom w Ośrodku „U Zbójnika” w Murzasichlu. Spotkał się on tam z dużym zainteresowaniem i podziwem.

Warto dodać, że realizowanie projektów z programu Erasmus+ wpływa na wszechstronny rozwój młodego człowieka. Rozwija jego kreatywność, kompetencje informatyczne, społeczne i językowe, a także pobudza do działania na rzecz własnego rozwoju oraz budowania właściwych relacji międzyludzkich.

„Podaj mi rękę – jestem taki jak ty”.


„Together we can do more – STOP DISCRIMINATION”.

We are a group of young people from Poland and Lithuania, which from January 21 to 28, 2023 in Murzasichle is carrying out a project from the Erasmus + program under the title „Together we can do more – STOP DISCRIMINATION”.

The project deals with stereotypes, which are more and more often used in various political, cultural and moral battles.  More and more often we also see attacks of aggression, intolerance towards other cultures, xenophobia and racism.

This is a disturbing phenomenon, so WE, as young people concerned about this type of behavior by our peers, have determined that we have a need to discuss this issue in a broader group and to counter such behavior. So we have chosen as our main goal to oppose this type of behavior. We want to promote values such as tolerance, respect and respect for other cultures among our peers in our neighborhood. We want to arouse the desire to seek, to pursue the truth about cultures and nationalities, rather than relying on stereotypes.

The end result of our exchange is a theatrical and dance performance we created entitled „Give me a hand – I’m just like you.”

The main idea of our performance is to oppose discrimination based on nationality, race, religion, culture, physical ability, origin, etc. In this way, we show that we are not indifferent to the problems and challenges of the modern world.

„Give me a hand – I’m just like you”.

Kordynator Halina Poźniakowska i realizatorzy projektu