W dniach 10-11 stycznia 2022 r. w Hotelu Ibis Styles przy Alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku odbędzie się Forum Wymiany Doświadczeń, które jest pierwszym wydarzeniem zbudowanym wokół dedykowanego tematu łączącego więcej niż jedno województwo i jest kierowane do Partnerstw JST biorących udział w drugiej edycji projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

Zdjęcie: wjazd na obwodnicę Augustowa, fot. augustow.org

Podczas dwudniowego wydarzenia przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jednostek samorządu terytorialnego i Urzędów Marszałkowskich spotkają się, by przedyskutować:

—> procesy rozwojowe na obszarze oddziaływania szlaku Via Carpatia – połączenia o znaczeniu międzynarodowym łączącym wschodnie województwa Polski z krajami nadbałtyckimi na północy oraz z krajami na południu Europy nad Morzem Czarnym i Śródziemnym;

—> potencjał partnerstw terytorialnych leżących w korytarzu transportowym – w ujęciu demograficznym;

—> źródła finansowania i wsparcia strategicznego, z których samorządy mogą korzystać.

Dodatkowo drugiego dnia odbędzie się GIEŁDA POMYSŁÓW – specjalnie przygotowane warsztaty dotyczące szans i możliwości, jakie daje realizacja partnerskich projektów.

Ważnym elementem drugiej edycji projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD Plus) jest sieciowanie, dzięki któremu przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju wraz z Urzędami Marszałkowskimi mają okazję do nawiązania i podtrzymania wzajemnych relacji.

Fora Wymiany Doświadczeń to przestrzeń do dyskusji na temat form wsparcia w budowaniu kompetencji do zarządzania rozwojem poprzez instrumenty terytorialne.

Daniel Prędkopowicz, Dyrektor, Fundacja Fundusz Współpracy

W Forum udział wezmą:

dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego

Małgorzata Wierzbicka, Dyrektorka Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Wiktoria Saganowska, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerswto Funduszy i Polityki Regionalnej

Maciej Berliński, Dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Elżbieta Romańczuk, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Norbert Tomkiewicz, Kierownik Oddziału Programowania w Zakresie EFRP, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wojciech Borzuchowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Informacje o projekcie

Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) to projekt o jasno postawionym celu. Jest nim wsparcie samorządów w prowadzeniu polityki rozwoju oraz przygotowanie do finansowania i realizowania projektów strategicznych dla rozwoju poszczególnych regionów. Poza doradztwem ważnym elementem CWD jest sieciowanie, które służy wymianie wiedzy. Odbywa się w trakcie szeregu wydarzeń: konferencji, seminariów, wizyt studyjnych, a także Forów Wymiany Doświadczeń – czyli spotkań przedstawicieli Samorządów Wojewódzkich i Partnerstw uczestniczących w projekcie, które służą do:

—> rozwijania kompetencji pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego,

—> budowania trwałych relacji pomiędzy samorządowcami działającymi w obrębie jednego systemu wsparcia (programu regionalnego), a także realizującymi cele opisane w jednym dokumencie programującym rozwój regionu i w dokumentach planistycznych,

—> podniesienia efektywności wsparcia w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosków projektowych.

Więcej informacji, profile Partnerstw oraz aktualności projektowych znaleźć można na stronie internetowej cwd.info.pl.

Partnerzy projektu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej instytucja odpowiedzialna za wdrażanie polityki rozwoju w Polsce oraz zarządzanie systemem wdrażania Funduszy Europejskich. Inicjator projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

Fundacja Fundusz Współpracy od 31 lat wspiera obszary istotne dla rozwoju i wzmocnienia kapitału społecznego w Polsce. Lider projektu Centrum Wsparcia Doradczego. Odpowiada za doradztwo projektowe dla partnerstw kontynuujących uczestnictwo w projekcie oraz analizy i badania, tworzenie bazy wiedzy, działania sieciujące na poziomie regionalnym i działania komunikacyjne.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa wspierająca miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechniająca dobre praktyki zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Partner projektu Centrum Wsparcia Doradczego. Prowadzi doradztwo strategiczno-projektowe służące przygotowaniu strategii rozwoju partnerstw, które dołączyły w drugiej edycji projektu. Odpowiada również za działania sieciujące na poziomie krajowym. Partner projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

SZLAK VIA CARPATIA

Szlak Via Carpatia jest kluczowym korytarzem transportowym łączącym Europę Północną i Południową – polskie i litewskie porty nadbałtyckie z portami Morza Czarnego, Egejskiego i Adriatyku oraz leżącymi wewnątrz tego obszaru centrami dystrybucyjno-logistycznymi. Przyczyni się do integracji krajów, przez które przebiega i usuwania barier w podróżowaniu pomiędzy nimi. W dłuższej perspektywie szlak pozytywnie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsca do lokowania inwestycji. Efektem tego będzie wzrost zatrudnienia, a także zwiększenie się wymiany handlowej i mobilności obywateli.

W Polsce szlak Via Carpatii przyczyni się do rozwoju wschodniej części kraju, a jego łączną długość szacuje się na około 700 km, z których w eksploatacji jest 205 km, a w realizacji ponad 280 km). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

 

Województwo podlaskie w eksploatacji: 25,6 km w realizacji: 142,7 km w
przygotowaniu: 78,4 km

Łącznie: 246,7 km

Województwo warmińsko-mazurskie w eksploatacji: 20,1 km w realizacji: 22,9
km

Łącznie: 43 km

Województwo lubelskie i mazowieckie w eksploatacji: 74,1 km w realizacji:
64,5 km w przetargu: 56,3 km w przygotowaniu: 32,4 km

Łącznie: 227,3 km

Województwo podkarpackie w eksploatacji: 85,6 km w realizacji: 50,5 km w
przetargu: 37,1 km w przygotowaniu: 5,3 km

Łącznie: 168,6 km

Źródło: Serwis internetowy Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad

źródło informacji: Fundacja Fundusz Współpracy

|Bart.