5-6 grudnia 2018 roku w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbywał się Mikołajkowy Festiwal Kultur, zainicjowany przez Dyrekcję oraz grono pedagogów z ACE. Patronat honorowy objął Starosta Augustowski pan Jarosław Szlaszyński. 

Dwudniowy event zapoczątkował międzynarodowy konkurs na nakrywanie stołów „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w kulturze różnych narodów”, zorganizowany przez nauczycielki panią Izabelę Dzikowską, panią Violettę Puzio, panią Alicję Zyskowską oraz panią Krystynę Osakowicz. Uczestniczyło w nim 6 trzyosobowych zespołów z:

– Grodzieńskiego Państwowego Koledżu Elektrotechnicznego wGrodnie
– Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim JęzykiemNauczania im. 11 Marca w Puńsku
– Zespołu Szkół nr 4 wSuwałkach
– Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Prądzyńskiegow Augustowie
– Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie
– Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Zadaniemdrużyn – zgodnie z regulaminem- było wykonanie świątecznegonakrycia stołu oraz prezentacji multimedialnej, związanej ztematyką konkursu. W Bożonarodzeniowej scenerii udekorowanej auliAugustowskiego Centrum Edukacyjnego Dyrektor pan Grzegorz Augusewicz przywitał gości, po czym uczestnicy konkursu nakrywali stoły doświątecznego menu. Elegancja, bogaty wystrój stołów,różnorodność własnoręcznie wykonanych pomysłowych dekoracjizachwyciły obserwatorów, ale przede wszystkim świadczyły okultywowaniu tradycji związanych z Bożym Narodzeniem. Prezentacjemultimedialne jeszcze bardziej podkreśliły elementy tradycjizwiązanych m.in. z przygotowywaniem potraw na święta BożegoNarodzenia, z kolędowaniem, gwiazdką, wigilią, śpiewem kolęd iszopką. Jury konkursowe, w którego skład wchodzili przedstawicieleróżnych firm, w tym: z Sanatorium w Augustowie – pani RenataDoliwa– kierownik ds. sprzedaży i marketingu, z KompleksuHotelowego ”Logos” w Augustowie – pani Cecylia Cieślukowska –kierownik ds. sprzedaży oraz państwo Bielawscy – właścicielerestauracji „Ogródek pod Jabłoniami”,  oceniło pracezespołów uczniowskich.

Pierwsze miejsce
zdobyli uczniowie z Grodzieńskiego Państwowego KoledżuElektrotechnicznego z Grodna. Drugie miejsceprzyznano uczniom z Zespołu Szkół nr 4 z Suwałk. Trzeciemiejsce zajęli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego zLitewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku.

Pozostałymzespołom uczestników konkursu przyznano wyróżnienia. 
Powręczeniu nagród, upominków i dyplomów uczniom, Dyrektor wyraziłpodziękowanie sponsorom: panu Staroście Jarosławowi Szlaszyńskiemuza ufundowanie nagród zwycięzcom konkursu oraz przedstawicielom:Sanatorium w Augustowie, Kompleksu Hotelowego ”Logos” wAugustowie i restauracji „Ogródek pod Jabłoniami” zaufundowanie wyróżnionym zespołom karnetów na usługi SPA orazusługi gastronomiczne.

Na zakończenie DyrektorAugustowskiego Centrum Edukacyjnego podziękował uczniom zazaangażowanie w przygotowanie nakryć stołów i prezentacjizwiązanych z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia w kulturzeróżnych narodów a  przedstawicielom w/w firm za pracę wjury.
Organizatorzy dziękują też firmie „Sodexo” zasponsoring – ufundowanie kompletu obrusów na w/w okoliczność. 

Naspotkaniu konkursowym nie zabrakło herbatki i ciasta przygotowanegoprzez różne klasy Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Goście tejimprezy zostali obdarowani pachnącymi pierniczkami, przygotowanymi przez uczniów Technik Żywienia i UsługGastronomicznych. Bogatą dekorację tematyczną wykonali pod okiempani Klaudii Zaskowskiej uczniowie z klas Technik ArchitekturyKrajobrazu oraz Technik Żywienia i Usług GastronomicznychAugustowskiego Centrum Edukacyjnego.
Impreza  była bardzomiłym spotkaniem uczniów i opiekunów z różnych szkół.Pozwoliła na wymianę doświadczeń, dzielenie się pomysłami iwiedzą związaną z tematyką konkursu.

W drugim dniuFestiwalu odbyła się  dziewiąta już edycja konkursupiosenki literackiej „Jesień Bardów nad Nettą”,przygotowana przez panią Marzenę Szczęsną – Wasilewicz i panaJerzego Wasilewicza. Dziewięcioro uczestników ze szkółponadgimnazjalnych i gimnazjalnych zaprezentowało przepiękneutwory, których wykonanie zachwyciło zgromadzoną młodzież atakże jury w składzie: pani Emilia Faszcza, pan Jerzy Osewski, panLeon Żyliński. Po burzliwych obradach, komisja wydała następującywerdykt: 

I miejsce – MagdalenaBartoszewicz (I LO Augustów)
I miejsce – Władimir Iszkow(Grodno)
II miejsce – Daria Kniga (Grodno)
III miejsce – JuliaStraszyńska  (II LO)

wyróżnienia:

PartycjaKamińska (ACE)
Patryk Karpiński (ACE)

podziękowania: 
JuliaStachurska (IV Gimnazjum Augustów)
Karolina Szusta (IILO)
EwaChomiczewska (IILO)
Filip Oleksy – akompaniament na akordeonie(ACE)

nagroda publiczności – MagdalenaBartoszewicz

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy wraz zupominkiem rzeczowym.

Równolegle do konkursu odbywała siękolejna impreza festiwalu – Mikołajkowy Turniej Siatkarski opuchar Starosty Augustowskiego, przygotowany przez pana TomaszaWiszyńskiego. Zawodnicy rywalizowali  na hali sportowej ZSS nr2 w Augustowie.

Klasyfikacja turnieju siatkarskiegoprzedstawia się następująco:

I miejsce– SUKSS Suwałki
II miejsce – ACE
III miejsce – SzkołaSportowa Daugavpils (Łotwa)

Najlepsi zawodnicy to: JakubHołubowicz – Suwałki, Karol Urbanowicz – Augustów Denis Pavlos -Daugavpils
 
Puchar dla najlepszej drużyny zostałwręczony przez pana Starostę Jarosława Szlaszyńskiego podczasostatniej imprezy Festiwalu – Koncertu Mikołajkowego, któregoorganizacją zajęła się pani Marzena Szczęsna – Wasilewicz.Koncert, prowadzony przez uczniów ACE – Julię Musiał iKarola Samsela, którzy byli również konferansjerami wcześniejszegokonkursu piosenki, odbył się w godzinach wieczornych w auli naszejszkoły. Wielu wrażeń zgromadzonej publiczności dostarczyły młodetalenty z naszego regionu i nie tylko… Wśród wykonawców znaleźlisię: The Boars Band (Tomek Kopecki – wokal, Suwałki, DawidOszkinis – gitara elektryczna, Suwałki, Bartosz Gajewicz –perkusja, ACE, Sebastian Szyperek -gitara basowa, II LO, gościnnie –Maciek Gajewicz – saksofon, SP nr 2 Augustów), zespół z ACE(Krzysztof Rozmysłowicz – wokal, Daniel Żukowski – klawisze,Maciej Kondracki – gitara elektryczna, Mateusz Ziarko – gitaraelektryczna, Patryk Kotarski – gitara elektryczna, Bartosz Gajewicz– perkusja), wykonawcy z ACE: Sara Ruggiero, Patryk Karpiński,Patrycja Kamińska, Michał Kowalewski, uczennica I LO w Augustowie –Agnieszka Jaśko oraz goście z Grodna – Daria Kniga i WładimirIwaszkow. Uczestnicy śpiewali swoje utwory nie tylko w językupolskim, ale także angielskim, włoskim, rosyjskim ibiałoruskim.

Dochód z koncertu a także z trwającego całydzień kiermaszu ciast i własnoręcznie wykonanychdekoracji świątecznych, przeznaczony jest na akcje charytatywne,organizowane w ACE.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom,które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego, że przeprowadzona akcja przyniosła oczekiwaneefekty.

 Organizatorzy
Autortekstu: Anna Prawdzik