Emerytury dla kobiet z rocznika 1953 po wyroku TK

Kobiety urodzone w 1953 r. to bardzo wyjątkowy rocznik. Jako ostatni mogły skorzystać z tak zwanej wcześniejszej emerytury dla Pań. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zmienił sposób wyliczania emerytury w wieku powszechnym. Aby sprawdzić czy świadczenie nie będzie wyższe, muszą złożyć wizytę w ZUS-ie do 23 kwietnia 2019 roku.

Trybunał Konstytucyjny zajął się sprawą kobiet, które urodziły się w 1953 roku i były na wcześniejszej emeryturze. Od 1 stycznia 2013 roku wprowadzony został przepis, który mówił, że w przypadku ustalenia prawa do emerytury powszechnej nastąpi pomniejszenie podstawy obliczenia emerytury o pobrane już kwoty wcześniejszej emerytury.

– Kobiety urodzone w 1953 r., które pobierały wcześniejszą emeryturę musiały mieć ją przyznaną przed 1 stycznia 2013 r., Większość Pań składając wniosek o wyliczenie świadczenia w wieku powszechnym otrzymywała decyzję informującą jedynie o przysługującej nowej kwocie. Wypłacana jednak była dotychczasowe emerytura, jako korzystniejsze.-informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w regionie.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. uznał ten przepis jako niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Panie mogą wystąpić ze skargą o wznowienie postępowania. W jaki sposób i w jakim terminie mogą to zrobić uzależnione będzie od tego, czy sprawa przyznania emerytury była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem, czy też zakończyła się decyzją ZUS.

Jeżeli emerytka odwołała się od decyzji i wydany został prawomocny wyroku, to będzie ona mogła żądać wznowienia postępowania sądowego. Wówczas musi skierować skargę o wznowienie postępowania do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, albo też do sądu wyższej instancji, jeżeli zaskarżono wyroki sądów różnych instancji. Obowiązuje ją 3-miesięczny termin i ma na to czas do 21 czerwca 2019 r.

Jeżeli nie było wniesione odwołanie przed sądem, zainteresowana będzie mogła złożyć skargę o wznowienie postępowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Termin jaki ją obowiązuje to miesiąc. Biorąc pod uwagę, że 21 i 22 kwietnia są dniami ustawowo wolnymi od pracy ma czas do 23 kwietnia 2019 r. Po złożeniu skargi ZUS przeprowadzi postępowanie, którego efektem będzie uchylenie decyzji o przyznaniu emerytury z uwzględnieniem pomniejszenia wcześniej pobranych emerytur. Nowa decyzja będzie obliczonej od niepomniejszonej podstawy obliczenia. – Należy pamiętać, że przy rozpatrywaniu skargi o wznowienie postępowania ( na podstawie art. 145a k.p.a.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest stosować również przepis ( art. 146 k.p.a.), który kategorycznie wyłącza możliwość uchylenia decyzji po upływie 5 lat od dnia jej doręczenia. Niestety więc ZUS nie będzie mógł uchylić decyzji w przypadku tych kobiet z rocznika 1953, u których od doręczenia decyzji przyznającej emeryturę upłynęło już 5 lat. Ale od każdej decyzji Zakładu mamy prawo odwołać się do sądu. –wyjaśniaKrupicka.

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Zostaw komentarz

Twój adres e mail nie zostanie opublikowany