Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wezwało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do pilnego podjęcia działań prowadzących do oddawania w użytkowanie w drodze konkursów obwodów rybackich – przypomina Polski Związek Wędkarski (PZW).

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Jak podaje PZW, z przedstawionej pod koniec ubiegłego roku analizy firmy consultingowej GGC wynika, że w ostatnim czasie drastycznie wzrosła liczba nieoddanych w użytkowanie obwodów rybackich. Mowa o 214 akwenach na koniec 2021 r. Zdaniem ekspertów na koniec 2022 r. ich liczba może być nawet dwa razy większa i wynieść ok. 20 proc. wszystkich zbiorników w Polsce.

Podmioty biorące w użytkowanie wody zajmują się nie tylko zarybianiem, produkcją żywności i odłowami ryb. Dbają o równowagę całego ekosystemu, m.in. odpowiadają za utrzymanie porządku, odtwarzanie naturalnego charakteru rzek, budowę przepławek i tarlisk, a także monitorują stan kanałów i zbiorników, zapór, śluz wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych.

PZW zwraca ponadto uwagę, że w skierowanym do dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP piśmie z dnia 22 grudnia 2022 r. minister Henryk Kowalczyk zobowiązał także do stosowania wcześniejszego i zatwierdzonego przez MRiRW w 2019 roku wzoru umowy użytkowania obwodu rybackiego. Według szefa resortu przygotowany obecnie przez PGW WP nowy dokument narusza zasadę równowagi stron i jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego [1].

W piśmie (z dnia 22 grudnia 2022 roku), minister Henryk Kowalczyk zobowiązał dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie do stosowania wcześniejszego wzoru umowy użytkowania obwodu rybackiego. Pismo znajduje się na https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-dla-dyrektorow-rzgw-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wody-polskie.

Przygotowany przez Wody Polskie nowy wzór umowy oddania w użytkowanie obwodu rybackiego zmusza użytkownika obwodu do automatycznego przystąpienia do programu „Opłata krajowa”, który nie ma jakiegokolwiek umocowania w przepisach powszechnie obowiązujących.

„Od kilku miesięcy alarmowaliśmy, że nowy wzór umowy ogranicza wolność prowadzenia działalności gospodarczej oraz jest niezgodny nie tylko z ustawą Prawa wodnego i Ustawą o rybactwie śródlądowym, ale także z Konstytucją RP. Na koniec 2022 roku jednemu z Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego przedłużającemu w trybie ustawowym umowę PGW WP przedstawiło do podpisania dokument nieuwzględniający wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z nieuwzględnieniem przez PGW uwag zgłoszonych do zapisów umowy, Polski Związek Wędkarski zdecydowany jest dochodzić swoich praw na drodze sądowej” – mówi Beata Olejarz, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego.

Nowy wzór umowy użytkowania obwodów rybackich jest niezgodny z prawem także w opinii konstytucjonalisty, prof. Marka Chmaja: „Postanowienia umowy użytkowania obwodu, uzależniające jej podpisanie od przystąpienia do programu >>Opłata krajowa<< naruszają konstytucyjną wolność działalności gospodarczej” – czytamy w opinii prawnej przygotowanej przez kancelarię radcowską Chmaj i Partnerzy.

[1] Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-dla-dyrektorow-rzgw-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wody-polskie

KONTAKT:

Paweł Bylicki

Biuro prasowe

e-mail: p.bylicki@zgpzw.pl

tel. +48 535 055 705

Źródło informacji: PZW