Kandydaci aplikujący na stanowisko podinspektora w Referacie Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych powinni posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, wykształcenie wyższe oraz nieposzlakowaną opinię. Niezbędne jest także posiadanie minimum 1 roku stażu pracy, umiejętności redaktorskie i znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Osoba pełniąca obowiązki na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za prowadzenie działań informacyjnych dla mieszkańców Augustowa, tworzenie artykułów i notek informacyjnych, realizację kampanii i projektów promocyjnych Miasta w kraju i za granicą, promowanie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i społecznym Miasta, m.in. poprzez promocję budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych i innych narzędzi współpracy organów Miasta z mieszkańcami.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronach BIP Urzędu Miasta

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Augustowie”

w terminie do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

PLIKI

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych

urzad.augustow.pl