Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Kandydaci aplikujący na stanowisko inspektora powinni posiadać wykształcenie wyższe oraz posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych. Znać regulacje prawne z zakresu m.in.: ustawy o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, prawo pracy, prawo spółek handlowych.

Osoba pełniąca obowiązki na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych, w tym ich opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym, udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miejskiej oraz Kolegium Burmistrza Miasta, udzielanie wyjaśnień, sporządzanie opinii i interpretacji nowych bądź skomplikowanych przepisów prawnych.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: Nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Miejskim w Augustowie” w terminie do 2 sierpnia 2019 r. do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

UM Augustów