Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 14 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 odbędą się obrady VII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie nagród i stypendiów zawodnikom i trenerom augustowskich klubów sportowych, którzy osiągnęli wybitne sukcesy i znakomite wyniki sportowe w 2018 r.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia skargi dotyczącej bezczynności i nieskuteczności Burmistrza Miasta Augustowa,
b) zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie,
c) Statutu Miasta Augustowa,
d) zmiany Uchwały nr XIX/161/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Regionalnej Organizacji Turystycznej p.n. „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego”,
e) określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów,
f) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2019 roku,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat,
h) utworzenia Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie,
i) zmian budżetu miasta na rok 2019,
j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032.

7. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.) za rok 2018, realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Augustowa na lata 2017-2019 oraz potrzeby związane z realizacją zadania w gminie Miasto Augustów.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Przyjęcie protokołów z obrad V sesji Rady Miejskiej z 31.01.2019 r. i VI sesji Rady Miejskiej z 8.02.2019 r.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Z poważaniem
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
Marcin Kleczkowski

TRANSMISJA Z OBRAD NA ŻYWO TUTAJ >>>