OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 5/2019 z dnia 31.05.2019r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 31.05.2019r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Augustowie złożonego w dniu 15.03.2019r., uzupełnionego w dniu 18.03.2019r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2514B (ul. Kopernika) w Augustowie w zakresie: jezdni o nawierzchni bitumicznej od 4,0m do 6,0 m, parkingów i zatok postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki brukowej, chodników dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego kolektora deszczowego, kanału technologicznego, wykonania nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych do granic pasa drogowego, wykonania normatywnych wlotów skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, przebudowy oraz zabezpieczenia kolidujących odcinków sieci uzbrojenia technicznego (przełożenie bezprzerwowe kabla energetycznego, przebudowa sieci telekomunikacyjnej). Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 2542/1, 3218, 3188, 3199, 3198, 2555, 2357/7, 2519 obręb 0002 Miasto Augustów oraz na działkach, które powstały w wyniku podziału działek tj.:

Obręb 0002 Augustów Miasto

2509/1 (z podziału dz. 2509 na dz. nr 2509/1 i 2509/2),

2499/1 (z podziału dz. 2499 na dz. nr 2499/1 i 2499/2),

2497/1 (z podziału dz. 2497 na dz. nr 2497/1 i 2497/2),

2569/1 (z podziału dz. 2569 na dz. nr 2569/1 i 2569/2),

2570/1 (z podziału dz. 2570 na dz. nr 2570/1 i 2570/2),

2572/1 (z podziału dz. 2572 na dz. nr 2572/1 i 2572/2),

2510/1 (z podziału dz. 2510 na dz. nr 2510/1 i 2510/2),

2496/1 (z podziału dz. 2496 na dz. nr 2496/1 i 2496/2),

2553/1 (z podziału dz. 2553 na dz. nr 2553/1 i 2553/2),

3290/1 (z podziału dz. 3290 na dz. nr 3290/1 i 3290/2),

5281/4 (z podziału dz. 5281/3 na dz. nr 5281/4 i 5281/5),

2565/3 (z podziału dz. 2565/1 na dz. nr 2565/3 i 2565/4),

2571/1 (z podziału dz. 2571 na dz. nr 2571/1 i 2571/2),

2506/1 (z podziału dz. 2506 na dz. nr 2506/1 i 2506/2),

2567/1 (z podziału dz. 2567 na dz. nr 2567/1 i 2567/2),

2502/5 (z podziału dz. 2502/2 na dz. nr 2502/5 i 2502/6),

2573/1 (z podziału dz. 2573 na dz. nr 2573/1 i 2573/2),

2568/1 (z podziału dz. 2568 na dz. nr 2568/1 i 2568/2),

2563/1 (z podziału dz. 2563 na dz. nr 2563/1 i 2563/2),

2508/1 (z podziału dz. 2508 na dz. nr 2508/1 i 2508/2),

2520/1 (z podziału dz. 2520 na dz. nr 2520/1 i 2520/2),

2566/1 (z podziału dz. 2566 na dz. nr 2566/1 i 2566/2),

2502/3 (z podziału dz. 2502/1 na dz. nr 2502/3 i 2502/4),

2560/1 (z podziału dz. 2560 na dz. nr 2560/1 i 2560/2),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

a także na działce 3196/4 obręb 0002 Augustów Miasto, na której zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu w celu wykonania połączenia z drogą gminną oraz na działce 2441/8, która w całości z mocy prawa stanie się własnością Powiatu Augustowskiego.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 04.06.2019r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 04.06.2019r. do 18.06.2019r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Zostaw komentarz

Twój adres e mail nie zostanie opublikowany