Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 29 lipca 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędą się obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia stanowiska w sprawie modernizacji drogi Białystok – Augustów – Suwałki.

b) zmiany składu osobowego Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

c) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie

d) zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie

e) zmiany składu osobowego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie

f) zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

h) zmiany uchwały nr X/98/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

i) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Augustowa.

j) uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

k) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Prezesa Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie.

l) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Augustów Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie”.

m) zmian budżetu miasta na rok 2019

n) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032

6. Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.

7. Przyjęcie protokołu X/19 z obrad X sesji Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 maja 2019 r.

8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska