Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 odbędą się obrady V sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów,

b) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów,

c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Augustowa na lata 2019-2021,

d) powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Miasta Augustów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Augustowie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Augustów umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.:,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – PSZOKI”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Przyjęcie protokołów z obrad III sesji Rady Miejskiej z 17.12.2018 r. i IV sesji Rady Miejskiej z 28.12.2018 r.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Marcin Kleczkowski