Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 21 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Augustowa na lata 2022-2024.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Nr 1 w Augustowie.

5. Informacja Burmistrza Miasta na temat stanu prac związanych z planowanymi remontami budynków Szkoły Podstawowej nr 6 i Przedszkola nr 3 w Augustowie.

6. Plan pracy Komisji na 2022 rok.

7. Sprawozdanie z pracy Komisji w 2021 roku.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Mirosław Zawadzki