Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 07-08-2019 r. do 27-08-2019 r.:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie położonej przy ul. 3 Maja 60, w pokoju nr 26a, 27, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek godz. 730 – 1530),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie – strona http://bip.um.augustow.pl/ (kolejno zakładki: „Ogłoszenia Urzędu Miejskiego”, ”Rok 2019”, następnie „Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego „Ślepsk V” – pod treścią obwieszczenia zostaną umieszczone linki do dokumentów).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26-08-2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Augustowie, na sali konferencyjnej (pokój nr 26) o godz. 1200.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-09-2019 r.

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Augustowa w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

urzad.augustow.pl